ทุกคนพูดเรื่องการเปลี่ยนแปลง แต่ความท้าทายที่น่ากลัวที่สุดของเรื่องนี้ ผมว่าคือ การไม่ลงมือทำอะไรในขณะที่ทุกคนล้วนรู้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทั้งโลก และตลอดเวลา

การเกิดขึ้นของวิกฤตโรคระบาดนับเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้การดิสรัปของเทคโนโลยีเกิดขึ้นอย่างชัดเจนมากขึ้น

ในยุคที่เราต้องเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงและการดิสรัปในหลากหลายด้านนี้เอง ที่ส่งผลโดยตรงให้ทุกองค์กรต้องกำหนด ค่านิยมหลัก (Core value)

ศูนย์บริการวิชาการของคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL Business School หรือ KBS).

สถานการณ์โควิด – 19 ไม่เพียงสร้างผลกระทบต่อธุรกิจให้ต้องเกิดการปรับตัว ในภาคการศึกษาก็ไม่แตกต่าง

Page 1 of 3
X

Right Click

No right click