September 24, 2021

มจธ. เปิดองค์กรรับรองสมรรถนะนักโลจิสติกส์และนักซัพพลายเชนแห่งแรกของไทย

June 30, 2021 726

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยศูนย์กลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขันองค์กร (STECO)

ได้รับการรับรองให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เพื่อรับรองทักษะและความสามารถทางด้านวิชาชีพโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครอบคลุม 3 อาชีพ ได้แก่ นักโลจิสติกส์ ชั้น 4 นักโลจิสติกส์ ชั้น 5 และนักซัพพลายเชน ชั้น 5 โดยจะเปิดรับสมัครบุคคลที่สนใจเข้ารับการรับรองรอบแรกในเดือนตุลาคม 2564

ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ ผู้อำนวยการศูนย์กลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขันองค์กร (STECO) เปิดเผยว่า ในปัจจุบันโลจิสติกส์มีความสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและประเทศ เนื่องจากโลจิสติกส์เป็นปัจจัยสำคัญและเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ทาง STECO เล็งเห็นความสำคัญของการยกระดับบุคลากรด้านโลจิสติกส์ของไทย จึงได้จัดตั้งองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เพื่อรับรองทักษะและความสามารถบุคลากรวัยทำงานทางด้านวิชาชีพโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้สามารถยกระดับมาตรฐานโลจิสติกส์ให้ทัดเทียมกับนานาประเทศได้ ซึ่งปัจจุบันหลายประเทศให้ความสำคัญกับใบประกาศนียบัตร ‘คุณวุฒิวิชาชีพ’ มากกว่า ‘ใบปริญญา’ เพราะปริญญาคือคุณวุฒิการศึกษาที่บ่งชี้ว่าคนนั้นรู้อะไร แต่คุณวุฒิวิชาชีพเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าคนนั้นทำอะไรเป็น

ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า สคช. มุ่งมั่นในการพัฒนาการดำเนินงานของสถาบันฯ ให้ตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ คนในอาชีพสามารถสมัครเข้ารับการฝึกอบรมที่เน้นการอบรมออนไลน์ ตามยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลงและตอบโจทย์นโยบายรัฐบาลดิจิทัล แต่ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปเพิ่มศักยภาพในการทำงานในอาชีพ เป็นไปตามมาตรฐานเทียบเท่ามาตรฐานสากล ก่อนที่ผู้อบรมจะเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อการรับรองความเป็นมืออาชีพ ซึ่งสถาบันพัฒนาระบบประเมินไว้ 2 แบบ คือ แบบปกติและการประเมินด้วยการเทียบโอนประสบการณ์ เพื่อเป็นใบเบิกทาง ในการเข้ารับปริญญาทางอาชีพหรือคุณวุฒิวิชาชีพ นอกจากนี้ผู้ที่ผ่านการประเมิน ยังมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม จากสถาบันการเงินพันธมิตรอย่าง ธนาคารออมสิน และ SME D Bank หรือที่ปรึกษาทางการเงินอย่างบรรษัทประกันสินเชื่อและอุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือ บสย. ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อคนในอาชีพเป็นอย่างมาก

สำหรับใบประกาศคุณวุฒิวิชาชีพถือเป็นใบประกาศระดับสากลซึ่งทุกประเทศเชื่อมั่น บางครั้งใบปริญญาไม่ได้แสดงถึงความสามารถที่แท้จริงในวิชาชีพนั้นๆ แต่ใบประกาศคุณวุฒิวิชาชีพจะระบุทักษะชัดเจนว่าผู้ถือใบนี้มีความสามารถระดับไหนตั้งแต่ระดับ 1 ถึง ระดับ 8 สามารถประเมินฝีมือและคำนวณค่าตอบแทนได้อย่างแม่นยำ ที่ผ่านมาหนึ่งในปัญหาขององค์กรเกือบทุกแห่ง คือ ได้คนไม่ตรงกับงาน ทำให้งานที่มอบหมายไม่สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย หลายองค์กรรับพนักงานไปทดลองงาน 3 เดือน ไม่ผ่านการทดลองงาน ก็ทำให้องค์กรเสียงบประมาณและเวลา การมีใบประกาศคุณวุฒิวิชาชีพจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับนายจ้างและลูกจ้างในการเลือกคนให้ตรงกับงาน สำหรับคุณสมบัติเบื้องต้นในการเข้ารับการทดสอบสมรรถนะนักโลจิสติกส์และนักซัพพลายเชน มีดังนี้

  1. นักโลจิสติกส์ ชั้น 4
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านโลจิสติกส์หรือที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมโลจิสติกส์ อาทิเช่น ด้านการจัดซื้อ ด้านคลังสินค้า ด้านสินค้าคงคลัง หรือด้านการขนส่ง เป็นต้น อย่างน้อย 3 ปี
  • ผ่านการอบรมในเรื่องกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ เช่น การพยากรณ์ความต้องการ การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการคลังสินค้า และการจัดการขนส่ง
  1. นักโลจิสติกส์ ชั้น 5
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านโลจิสติกส์หรือที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหลักในโลจิสติกส์ อาทิเช่น ด้านการจัดซื้อ ด้านคลังสินค้า ด้านสินค้าคงคลัง หรือด้านการขนส่ง เป็นต้น อย่างน้อย 5 ปี
  • ผ่านการอบรมในเรื่องกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ เช่น การพยากรณ์ความต้องการ การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการคลังสินค้า และการจัดการขนส่ง
  1. นักซัพพลายเชน ชั้น 5
  • มีประสบการณ์ในการทำงานในกระบวนการหลักที่เป็นองค์ประกอบภายในซัพพลายเชน อาทิเช่น การวางแผนความต้องการ การวางแผนการผลิต การบริหารสินค้าคงคลัง และการกระจายสินค้า มาไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • ผ่านการอบรมในเรื่องกระบวนการทำงานหลักภายในซัพพลายเชน เช่น การพยากรณ์ความต้องการ การวางแผนการผลิต การเงินเบื้องต้น

สำหรับผู้สนใจเข้ารับการทดสอบเพื่อรับรองสมรรถนะบุคคลทั้ง 3 อาชีพ สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/rDc2tHNRB761sThFA ตั้งแต่บัดนี้ - 31 สิงหาคม 2564 โดยสามารถติดตามรายละเอียดและกำหนดการสอบได้ที่ https://steco.kmutt.ac.th หรือสอบถามที่ คุณชุติมา โทร. 085-389-8884 หรือ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Last modified on Thursday, 01 July 2021 03:48
X

Right Click

No right click