October 21, 2021

มจธ. จับมือ กกท. เปิดโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์

September 17, 2021 450

เมื่อเร็วๆ นี้ ศูนย์กลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขันองค์กร (STECO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย

จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ “ความรักความผูกพัน ค่านิยมและวัฒนธรรม และการจัดการการเปลี่ยนแปลง” ผ่านระบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิชัย  เกษกุล ผู้อำนวยการกองพัฒนาทรัพยากรบุคคล กล่าวเปิดโครงการ ดร.สุขยืน เทพทอง หัวหน้าโครงการ กล่าวแนะนำรูปแบบการดำเนินโครงการและคณะที่ปรึกษา

สำหรับโครงการโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมของลูกค้าและชุมชนที่อยู่โดยรอบ กกท. มาเป็นปัจจัยนำเข้าในการกำหนดค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร รวมถึงกำหนดพฤติกรรมที่เป็นค่านิยมของคนในองค์กรที่ต้องการให้มีการปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมองค์กรศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันองค์กรของบุคลากร กกท. มีแนวทาง แผนงาน/โครงการด้านการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้บุคลากรมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามวัฒนธรรมองค์กรที่กำหนด

นำไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน ศึกษา และค้นหาคุณค่าของอัตลักษณ์ของ กกท. ตลอดจนคุณประโยชน์ของ กกท. ที่ส่งมอบสู่ประเทศชาติ สังคม และชุมชน สนับสนุนให้องค์กรสามารถผ่านช่วงของการปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อเข้าสู่สภาพแวดล้อมใหม่ได้อย่างสำเร็จ ตลอดจนเพิ่มศักยภาพขององค์กร และเพื่อให้การบริหารการเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามทิศทางที่ได้วางแผน และก่อให้เกิดความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งบรรลุเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้ โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการ 5 เดือน

Last modified on Friday, 17 September 2021 09:45
X

Right Click

No right click