September 30, 2023

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ร่วมบรรยายในหัวข้อ “สถาบันการเงินขับเคลื่อน ESG” ในงานสัมมนา “ESG Game Changer เปลี่ยนให้ทันโลก” จัดโดยหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ซึ่งนายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมปาฐกถาพิเศษถึงแนวทางเปลี่ยนเกมธุรกิจสู่การคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลที่ดี (Environmental, Social, and Governance : ESG) ณ สามย่านมิตรทาวน์ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 โดย EXIM BANK ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานและการทำหน้าที่มากกว่าธนาคาร (Beyond Banking) ภายใต้บทบาทธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย (Thailand Development Bank) เพื่อสนับสนุนให้ภาคธุรกิจไทยสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจและปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตที่นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ร่วมเสวนากับ ดร.ชัยชาญ เจริญสุข ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) นายชาติชาย พานิชชีวะ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) นายวิบูลย์ สุภัครพงษ์กุล กรรมการหอการค้าไทย และ ผศ.ดร.นพพร เรืองวานิช ผู้อำนวยการหลักสูตรควบตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ ภาควิชาการตลาดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หัวข้อ “ทักษะและคุณสมบัติสำหรับผู้ส่งออก การเป็นผู้ส่งออกที่ประสบความสำเร็จต้องเป็นคนอย่างไร” ในหลักสูตร TOP X Executive Program รุ่นที่ 2 โดย EXIM BANK ร่วมแบ่งปันประสบการณ์และมุมมองเกี่ยวกับปัจจัยแห่งความสำเร็จในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตและขยายสู่ตลาดโลก อาทิ การก้าวข้ามความกลัวและกล้าออกจาก Comfort Zone การสร้างธุรกิจให้แข็งแกร่งด้วยนวัตกรรม การแสวงหาตลาดใหม่ การปรับธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลที่ดี (Environmental, Social and Governance : ESG) ตลอดจนบทบาทของ EXIM BANK ในการเติมความรู้ เติมโอกาส และเติมเงินทุน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพธุรกิจ SMEs ไทยให้แข่งขันได้อย่างยั่งยืนในตลาดการค้าโลกยุคใหม่ ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20 เมื่อเร็วๆ นี้

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ถ่ายภาพร่วมกับนายกมล จันทิมา ประธานคณะกรรมการ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ทริส) และ ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในงานสัมมนา “30 Years of TRUST in TRIS: Toward the Next Decade of Sustainable Growth” โอกาสครบรอบ 30 ปี ทริส และบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (ทริสเรทติ้ง) พร้อมทั้งได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ “กลยุทธ์ความยั่งยืนเพื่อการเติบโต (Sustainability Strategy for Growth)” กับนายสมพร จิตเป็นธม กรรมการผู้จัดการ ทริส นายศักดิ์ดา พงศ์เจริญยง กรรมการผู้จัดการ ทริสเรทติ้ง และนายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บอกเล่าแนวทางการบริหารจัดการองค์กรเพื่อพัฒนาองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยตระหนักถึงความสำคัญในทุกมิติ ทั้งสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลที่ดี (Environmental, Social, Governance : ESG) ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การบริหารงานภายใต้สภาวะวิกฤต” ในโครงการพัฒนานักบริหารการตรวจเงินแผ่นดินระดับสูง (นตส.) รุ่นที่ 12 จัดโดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการภาวะวิกฤตและบริหารงานภายใต้ความเปลี่ยนแปลง เพื่อให้องค์กรเข้มแข็งและเติบโตสู่อนาคตได้อย่างยั่งยืน โดยเริ่มต้นจากการปรับเปลี่ยนกรอบความคิด (Mindset) ปรับปรุงภาพลักษณ์ด้วยการทำงานและบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและ Stakeholders ตลอดจนยกระดับองค์กรให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและมุ่งสู่ความยั่งยืน โดยมีนายสุทธิพงษ์ บุญนิธิ รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ให้การต้อนรับ ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566

ยกระดับอุตสาหกรรมเหล็ก โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน การรีไซเคิลซากรถยนต์สู่การพัฒนายั่งยืน

X

Right Click

No right click