ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ได้รับการประกาศรายชื่อเป็น “Best Practice” หน่วยงานที่มีการดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดีเลิศ (PDPA) ภายใต้โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Government Platform for PDPA Compliance : GPPC) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) โดยรวมถึงใช้งานแพลตฟอร์มภาครัฐฯ GPPC ได้ถูกต้องครบถ้วนตามกำหนด เป็นไปตามแนวนโยบายของ EXIM BANK ที่มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้กรอบของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ รวมถึงการให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนและการตลาดที่เป็นธรรม คำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้า คู่ค้า คู่ความร่วมมือ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ทุกกลุ่ม

และคงอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวที่ ‘BBB+’ เท่ากับประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ดร.จุฬา สุขมานพ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อํานวยการ สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจํานงค์ ผู้อํานวยการ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายวีระเดช เตชะไพบูลย์ นายกสมาคมพลังงานหมุนเวียนไทย และ ดร.สุวิทย์ ธรณินทร์พานิช ประธานกรรมการ มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจเรื่องการสนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในระบบขนส่งสาธารณะและรถรับ-ส่งพนักงานในพื้นที่ EEC ณ สำนักงาน EEC เมื่อเร็วๆ นี้

EXIM BANK ร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรภาครัฐและเอกชนในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี การถ่ายทอดองค์ความรู้ และการใช้ระบบขนส่งที่ปล่อยคาร์บอนต่ำ นำไปสู่การบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตอย่างมีประสิทธิภาพในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมสำคัญของประเทศ ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศสู่เป้าหมายการเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2593 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero​​ Emissions) ภายในปี 2608

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร EXIM BANK ให้การต้อนรับนางสาวรัชฎา อสิสนธิสกุล รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมโครงการพิเศษ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ นางสาววลีพร ธนาธิคม ผู้ชำนาญการด้านรางวัลคุณภาพแห่งชาติ คณะผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และลูกค้า EXIM BANK ที่ร่วมออกร้านแสดงสินค้าในกิจกรรม Learning and Sharing with Winner Organizations จัดโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เพื่อศึกษาดูงานการบริหารจัดการของ EXIM BANK ในฐานะองค์กรที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านลูกค้า (Thailand Quality Class Plus : Customer) ประจำปี 2565 ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566

ในโอกาสนี้ กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK ได้ร่วมบรรยายหัวข้อ “ปรับโมเดลธุรกิจให้รุ่ง มุ่งโฟกัสที่ลูกค้า ฝ่าวิกฤต Digital Disruption” เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดในการบริหารจัดการองค์กรโดยมุ่งเน้นลูกค้าเป็นสำคัญ ภายใต้บทบาท Thailand Development Bank” ที่ “กล้า พัฒนาเพื่อคนไทย” ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศของไทย โดยใช้กลยุทธ์ 4P : People, Planet, Productivity, and Profit” ยึดหลัก People before Profit” ให้ความสำคัญกับ “คน” ซึ่งเป็นหัวใจของการพัฒนา ไม่ใช่แค่คนในองค์กรแต่หมายรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า รวมทั้งลูกค้า เพื่อสร้างการเติบโตในทุกด้าน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ EXIM BANK ยังปรับโฉมองค์กรครั้งใหญ่ใน 3 มิติ ได้แก่ Business, HR และ Digital Transformation พร้อมประยุกต์ใช้กรอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติเป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับศักยภาพการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “สินเชื่อสำหรับธุรกิจ” ในหลักสูตรเครือข่ายผู้บริหารองค์กร จัดโดยกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อสำหรับธุรกิจ และแนวทางการบริหารจัดการสภาพคล่องและบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ โดย EXIM BANK พร้อมเติมความรู้ เติมโอกาส และเติมเงินทุน รวมทั้งเครื่องมือบริหารความเสี่ยงทางการค้าระหว่างประเทศ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยส่งออกได้ (Go Global) และมุ่งสู่ธุรกิจสีเขียว (Go Green) เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในเวทีการค้าโลกยุคใหม่ ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ สีลม เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566

X

Right Click

No right click