December 07, 2021

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ต้อนรับนางสาวกัณญภัค ตันติพิพัฒน์พงศ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) นางสาวอรไท เล็กสกุลชัย (ขวา) นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ นายชาติชาย พานิชชีวะ (ที่ 3 จากซ้าย)  รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายสนั่น อังอุบลกุล (ที่ 2 จากขวา) รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และนายนพพร เทพสิทธา (ซ้าย) คณบดีกิตติคุณ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในพิธีเปิดงานสัมมนา “The Exporter Forum” จัดโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้าของ EXIM BANK (EXIM Excellence Academy : EXAC) เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการวางแผนและบริหารธุรกิจส่งออกให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถเริ่มต้นส่งออกหรือส่งออกได้มากขึ้น ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ทดลองใช้ระบบบริหารจัดการความรู้และประเมินความพร้อมด้านการส่งออก (Thailand Export Readiness Assessment & Knowledge Management : TERAK) ซึ่ง EXIM BANK ร่วมกับ สรท. พัฒนาขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งในการทำธุรกิจส่งออกในเชิงลึก รวมทั้งเสนอแนะแนวทางปรับปรุงธุรกิจอย่างมีขั้นตอนให้แก่ผู้ส่งออก โดยเชื่อมโยงข้อมูลกับโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการส่งออกของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563

ลงทุนพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 50 เมกะวัตต์ในเวียดนาม

EXIM BANK แต่งตั้งนายคชาพจณ์ ชณสุสญฏ์ เป็นผู้อำนวยการฝ่ายบริหารหนี้ ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

EXIM BANK แต่งตั้งนางสาวพรธิกา กัญจนบุศย์ เป็นผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร

สำหรับลูกค้า SMEs วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 500 ล้านบาท รวมกว่า 2,500 ราย ยอดคงค้าง 20,000 ลบ. ให้มีสภาพคล่องเพิ่มอีก 4,000 ลบ. ช่วยรักษาการจ้างงานในกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งออก

X

Right Click

No right click