October 23, 2019

นายเอ็มมานูเอล  แมนนี่  ปินยอล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และ นายวศิน เรืองประทีปแสง เอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา นำเจ้าหน้าที่จากกรมประมง เจ้าหน้าที่ธนาคาร BDO, RCBC, Metro Bank, DPB, LANDBANK และนักธุรกิจท้องถิ่น ในพื้นที่เขตมินดาเนา เข้าเยี่ยมชมนวัตกรรมการเลี้ยงกุ้งในฟาร์มกุ้งดาเวา ซึ่งเป็นฟาร์มกุ้งต้นแบบบ่อขนาดเล็ก (BEST SMALL POND) ที่มีระบบการอนุบาลลูกกุ้งก่อนการปล่อยลงเลี้ยงในบ่อ มีระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ฟิลิปปินส์ คอร์ปอร์เรชั่น หรือ ซีพีเอฟ ฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นรูปแบบที่ใช้ส่งเสริมการเลี้ยงทั่วประเทศ โดยใช้ลูกกุ้ง CPF Turbo ที่มีคุณสมบัติเติบโตแตกต่างจากลูกกุ้งทั่วไป โดยมี นายสุนทร ตันทนะเทวินทร์ รองประธานกรรมการ และ นายอุดมศักดิ์ อักษรภักดี กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจสัตว์น้ำ และพนักงานซีพีเอฟ ฟิลิปปินส์ ให้การต้อนรับ ณ เมืองดิกอส จังหวัดดาเวา เดลซอร์ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

นายเอ็มมานูเอล  แมนนี่  ปินยอล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และ นายวศิน เรืองประทีปแสง เอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา นำเจ้าหน้าที่จากกรมประมง เจ้าหน้าที่ธนาคาร BDO, RCBC, Metro Bank, DPB, LANDBANK และนักธุรกิจท้องถิ่น ในพื้นที่เขตมินดาเนา เข้าเยี่ยมชมนวัตกรรมการเลี้ยงกุ้งในฟาร์มกุ้งดาเวา ซึ่งเป็นฟาร์มกุ้งต้นแบบบ่อขนาดเล็ก (BEST SMALL POND) ที่มีระบบการอนุบาลลูกกุ้งก่อนการปล่อยลงเลี้ยงในบ่อ มีระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ฟิลิปปินส์ คอร์ปอร์เรชั่น หรือ ซีพีเอฟ ฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นรูปแบบที่ใช้ส่งเสริมการเลี้ยงทั่วประเทศ โดยใช้ลูกกุ้ง CPF Turbo ที่มีคุณสมบัติเติบโตแตกต่างจากลูกกุ้งทั่วไป โดยมี นายสุนทร ตันทนะเทวินทร์ รองประธานกรรมการ และ นายอุดมศักดิ์ อักษรภักดี กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจสัตว์น้ำ และพนักงานซีพีเอฟ ฟิลิปปินส์ ให้การต้อนรับ ณ เมืองดิกอส จังหวัดดาเวา เดลซอร์ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

นายเอ็มมานูเอล  แมนนี่  ปินยอล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และ นายวศิน เรืองประทีปแสง เอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา นำเจ้าหน้าที่จากกรมประมง เจ้าหน้าที่ธนาคาร BDO, RCBC, Metro Bank, DPB, LANDBANK และนักธุรกิจท้องถิ่น ในพื้นที่เขตมินดาเนา เข้าเยี่ยมชมนวัตกรรมการเลี้ยงกุ้งในฟาร์มกุ้งดาเวา ซึ่งเป็นฟาร์มกุ้งต้นแบบบ่อขนาดเล็ก (BEST SMALL POND) ที่มีระบบการอนุบาลลูกกุ้งก่อนการปล่อยลงเลี้ยงในบ่อ มีระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ฟิลิปปินส์ คอร์ปอร์เรชั่น หรือ ซีพีเอฟ ฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นรูปแบบที่ใช้ส่งเสริมการเลี้ยงทั่วประเทศ โดยใช้ลูกกุ้ง CPF Turbo ที่มีคุณสมบัติเติบโตแตกต่างจากลูกกุ้งทั่วไป โดยมี นายสุนทร ตันทนะเทวินทร์ รองประธานกรรมการ และ นายอุดมศักดิ์ อักษรภักดี กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจสัตว์น้ำ และพนักงานซีพีเอฟ ฟิลิปปินส์ ให้การต้อนรับ ณ เมืองดิกอส จังหวัดดาเวา เดลซอร์ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

นายเอ็มมานูเอล  แมนนี่  ปินยอล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และ นายวศิน เรืองประทีปแสง เอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา นำเจ้าหน้าที่จากกรมประมง เจ้าหน้าที่ธนาคาร BDO, RCBC, Metro Bank, DPB, LANDBANK และนักธุรกิจท้องถิ่น ในพื้นที่เขตมินดาเนา เข้าเยี่ยมชมนวัตกรรมการเลี้ยงกุ้งในฟาร์มกุ้งดาเวา ซึ่งเป็นฟาร์มกุ้งต้นแบบบ่อขนาดเล็ก (BEST SMALL POND) ที่มีระบบการอนุบาลลูกกุ้งก่อนการปล่อยลงเลี้ยงในบ่อ มีระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ฟิลิปปินส์ คอร์ปอร์เรชั่น หรือ ซีพีเอฟ ฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นรูปแบบที่ใช้ส่งเสริมการเลี้ยงทั่วประเทศ โดยใช้ลูกกุ้ง CPF Turbo ที่มีคุณสมบัติเติบโตแตกต่างจากลูกกุ้งทั่วไป โดยมี นายสุนทร ตันทนะเทวินทร์ รองประธานกรรมการ และ นายอุดมศักดิ์ อักษรภักดี กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจสัตว์น้ำ และพนักงานซีพีเอฟ ฟิลิปปินส์ ให้การต้อนรับ ณ เมืองดิกอส จังหวัดดาเวา เดลซอร์ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

นายเอ็มมานูเอล  แมนนี่  ปินยอล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และ นายวศิน เรืองประทีปแสง เอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา นำเจ้าหน้าที่จากกรมประมง เจ้าหน้าที่ธนาคาร BDO, RCBC, Metro Bank, DPB, LANDBANK และนักธุรกิจท้องถิ่น ในพื้นที่เขตมินดาเนา เข้าเยี่ยมชมนวัตกรรมการเลี้ยงกุ้งในฟาร์มกุ้งดาเวา ซึ่งเป็นฟาร์มกุ้งต้นแบบบ่อขนาดเล็ก (BEST SMALL POND) ที่มีระบบการอนุบาลลูกกุ้งก่อนการปล่อยลงเลี้ยงในบ่อ มีระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ฟิลิปปินส์ คอร์ปอร์เรชั่น หรือ ซีพีเอฟ ฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นรูปแบบที่ใช้ส่งเสริมการเลี้ยงทั่วประเทศ โดยใช้ลูกกุ้ง CPF Turbo ที่มีคุณสมบัติเติบโตแตกต่างจากลูกกุ้งทั่วไป โดยมี นายสุนทร ตันทนะเทวินทร์ รองประธานกรรมการ และ นายอุดมศักดิ์ อักษรภักดี กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจสัตว์น้ำ และพนักงานซีพีเอฟ ฟิลิปปินส์ ให้การต้อนรับ ณ เมืองดิกอส จังหวัดดาเวา เดลซอร์ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

Page 1 of 5

X

Right Click

No right click