December 08, 2022

ความท้าทายด้านการจัดการศึกษา ภายใต้การบริหารของ "ผศ.ดร.สุดาพร สาวม่วง"

ตอบโจทย์การเพิ่มศักยภาพวิศวกรนักบริหารจัดการ และวิศวกรเจ้าของธุรกิจ และเป็นการใช้เวลาในการศึกษาอย่างคุ้มค่า

จากโจทย์ความต้องการให้เกษตรกรในทุกระดับ มีโอกาสได้ใช้เทคโนโลยีที่ดีเพื่อพัฒนาตัวเอง

Page 3 of 9
X

Right Click

No right click