การเกิดขึ้นของวิกฤตโรคระบาดนับเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้การดิสรัปของเทคโนโลยีเกิดขึ้นอย่างชัดเจนมากขึ้น

ในยุคที่เราต้องเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงและการดิสรัปในหลากหลายด้านนี้เอง ที่ส่งผลโดยตรงให้ทุกองค์กรต้องกำหนด ค่านิยมหลัก (Core value)

ศูนย์บริการวิชาการของคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL Business School หรือ KBS).

สถานการณ์โควิด – 19 ไม่เพียงสร้างผลกระทบต่อธุรกิจให้ต้องเกิดการปรับตัว ในภาคการศึกษาก็ไม่แตกต่าง

X

Right Click

No right click