January 30, 2023

ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล คณบดี คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

October 10, 2019 5120

การศึกษาด้านบริหารธุรกิจ โดยเฉพาะในระดับ MBA มีผู้บริหารองค์กรในทุกระดับ เข้ารับการศึกษา

ทั้งผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง โดยการศึกษาของผู้บริหารระดับต้นและระดับกลางจะเน้นทักษะการบริหารงานในหน้าที่ให้ดี

เช่น การบริหาร กลยุทธ์ การตลาด การเงิน การบัญชี การผลิต/บริการ และทรัพยากรมนุษย์ ในขณะที่การศึกษาของผู้บริหารระดับสูงจะเน้นสร้างทักษะความเป็นผู้นำ การบริหารยุทธ์ศาสตร์ การบริหารโอกาสทางธุรกิจ โดยผลลัพธ์ที่เกิดจากการใช้ทักษะในการบริหารดังกล่าวในองค์กรธุรกิจคือ กำไร

แต่กำไรขององค์กรธุรกิจจะถูกมองว่า เป็นเรื่องของ การเอาเปรียบ ที่อาศัยความใหญ่กว่า ความเร็วกว่า ความเก่งกว่า ในการเอาเปรียบ คนที่ด้อยกว่า และทำให้ถูกมองเป็นเรื่องไม่ดี ซึ่งในความเป็นจริง ไม่เป็นเช่นนั้นเลย

จริงๆ แล้วกำไรขององค์กรเกิดจากการที่องค์กรมีความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยการตอบสนองได้ดีย่อมสร้างความเต็มใจจ่ายหรือ Willingness to Pay ให้เพิ่มมากขึ้น ทำให้สามารถสร้างกำไรให้เพิ่มมากขึ้น และกำไรขององค์กรคือ ความมั่งคั่งหรือ Wealth ที่องค์กรเก็บเอาไว้ ยิ่งองค์กรมีความมั่งคั่งมากย่อมสร้างโอกาสที่องค์กรจะสามารถใช้พลังของความมั่งคั่ง ในการช่วยพัฒนาประเทศและแก้ปัญหาสังคม

แนวคิดของ ศาสตราจารย์ ไมเคิล อี พอร์เตอร์ ปรมาจารย์ด้านกลยุทธ์ ได้เสนอให้มีการใช้พลังของ ความมั่งคั่งหรือ Wealth ขององค์กร ในการร่วมแก้ปัญหาสังคม ผ่านแนวคิดของ Creating Shared Value (CSV) หรือ การสร้าง การแบ่งปันคุณค่า แทนที่การทำ Corporate Social Responsibility (CSR) โดยมองว่า องค์กรยังสามารถสร้างกำไรที่เกิดจากการตอบสนองความต้องการของ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย หรือ Target Customer แต่ในขณะเดียวกัน องค์กรเองอาจเริ่มมองหากลุ่มคนที่ด้อยโอกาสหรือ ถูกละเลยจากสังคม และใช้ความสามารถในการตอบสนองขององค์กร ในการให้บริการกลุ่มที่ด้อยโอกาสดังกล่าว

ยกตัวอย่าง บริษัท เนสท์เล่ ได้ปรับเปลี่ยนการทำ CSR มา ทำ CSV แทน โดยการเริ่มปรับเปลี่ยนมุมมองของบริษัทว่าเป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุน สารอาหาร แหล่งน้ำ และการพัฒนาชนบท เช่นการส่งเสริมให้เกษตรกรชนบท ปลูกเมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพดี โดยทางบริษัทจะรับซื้อโดยตรงจากเกษตรกรในราคาที่เป็นธรรม ซึ่งการส่งเสริมเกษตรกรดังกล่าว บริษัทใช้เงินลงทุนไปกับการพัฒนาเกษตรกรและพื้นที่เพาะปลูก โดยผลตอบแทนจากการลงทุนคือบริษัทได้ แหล่งเมล็ดกาแฟที่มีมูลค่าเพิ่มสูง และมีความน่าเชื่อถือ เป็นต้น

บทบาทของการปรับเปลี่ยนมุมมองจาก CSR มาเป็น CSV จะเกิดขึ้นได้ ผู้บริหารขององค์กรต้องมีความเข้าใจในแนวคิดของการบริหารองค์กร โดยขยายความสามารถในการตอบสนองความต้องการขององค์กรไปยังกลุ่มที่ด้อยโอกาส ทำให้ปัญหาสังคมลดลง แต่ในทางกลับกันองค์กรกลับได้มูลค่าที่เกิดจากการลงทุนดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น

ซึ่งการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ หรือ MBA มีส่วนอย่างมากในการทำให้ผู้บริหารทุกระดับ เข้าใจถึงแนวคิดใหม่ๆ ดังกล่าวและนำมาปรับใช้กับการบริหารองค์กรได้ โดยหลักสูตร MBA ของนิด้าได้ออกแบบมาให้กับผู้บริหารในแต่ละระดับได้เรียนรู้แนวความคิดใหม่ๆ ดังกล่าวผ่าน กรณีศึกษา การอบรม การทำกิจกรรม ทั้งหลักสูตร Young Executive MBA ที่เน้นไปกลุ่มผู้บริหารระดับต้นถึงระดับกลาง ส่วนหลักสูตร Executive MBA จะเน้นไปที่กลุ่มผู้บริหารระดับสูง และหลักสูตร Flexible MBA จะเปิดกว้างให้กลุ่มผู้บริหารทุกระดับ ที่สะดวกในการเข้าเรียนในช่วง เสาร์ อาทิตย์เท่านั้น


เรื่อง : กองบรรณาธิการ

05 ธันวาคม พ.ศ. 2557

Rate this item
(0 votes)
Last modified on Thursday, 10 October 2019 16:40
X

Right Click

No right click