EXIM BANK จับมือ CMMU เติมองค์ความรู้ สร้างผู้ประกอบการด้วยนวัตกรรม

April 18, 2022 1204

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และ รศ.ดร.วิชิตา รักธรรม (ขวา) คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง “ความร่วมมือในการส่งเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจให้กับนักศึกษาและผู้ประกอบการไทย” เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการธุรกิจด้วยนวัตกรรมป้อนเข้าสู่ภาคธุรกิจ พร้อมสนับสนุนทั้งความรู้และเงินทุนให้แก่ผู้ประกอบการไทย เพื่อสร้างนักรบเศรษฐกิจไทยในเวทีการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ นอกจากนี้ กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK ได้เสวนาและบอกเล่ากลยุทธ์ของ EXIM BANK ในการ “ซ่อม สร้าง เสริม และสานพลัง” สนับสนุนผู้ประกอบการไทย ในงานสัมมนาออนไลน์ “Shift ธุรกิจ คิดต่างอย่าง Next Normal” จัดโดย EXIM BANK ร่วมกับสาขาภาวะผู้ประกอบการและนวัตกรรม CMMU ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้

Last modified on Monday, 18 April 2022 17:51
X

Right Click

No right click