September 27, 2022
×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 807

พลิกฟื้น SME ที่เคยเป็น NPL

July 21, 2017 1814

โครงการ Turnaround ปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ มี SME เข้าร่วมทั้งสิ้น 13,751 ราย สามารถฟื้นฟูได้แล้ว 4,445 ราย สสว.สร้างระบบติดตามดูแลต่อเนื่องจนแข็งแรงอย่างแท้จริง

นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 มอบหมายให้ สสว. ดำเนินโครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถเอสเอ็มอี (Turnaround) เพื่อช่วยฟื้นฟูกิจการของ SME ที่มียอดขายตกต่ำเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว หรือจากปัจจัยอื่นๆ พร้อมทั้งได้มอบหมายให้ สสว. ดำเนินโครงการเงินทุนพลิกฟื้นวิสาหกิจขนาดย่อม วงเงิน 1,000 ล้านบาท เพื่อให้กู้ยืมระยะยาวแก่ SME ในโครงการ Turnaround ที่เคยเป็น NPL

แต่ได้ผ่านการปรับโครงสร้างหนี้ แล้ว รายละไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยไม่คิดดอกเบี้ย บัดนี้ โครงการ Turnaround ได้ดำเนินการครบถ้วนตามแผนงานที่ กำหนดไว้แล้ว กล่าวคือ มี SME สมัครเข้าร่วมโครงการ 13,751 ราย สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้  10,000 ราย

เมื่อศึกษารายละเอียดจากการดำเนินโครงการ พบว่า ปัญหาหลักๆ SME คือ

  1. การตลาด ขาดการพัฒนาสินค้าหรือสินค้าไม่ ตรงความต้องการของผู้บริโภค
  2. ต้นทุนสูง ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีมาช่วยเพิ่ มประสิทธิภาพ เสียเปรียบในการแข่งขัน
  3. สภาพคล่องตึงตัว เงินทุนหมุนเวียนติดขัด หากทิ้งไว้มีโอกาสสูงที่จะต้ องเลิกกิจการ

กิจการที่เข้าร่วมโครงการส่ วนใหญ่เป็นกิจการประเภทค้าปลีก- ค้าส่ง ก่อสร้าง และบริการด้านต่างๆ สสว. ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีช่ วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ของ SME ที่สำคัญ ได้แก่ จัดทำแผนปรับปรุงธุรกิจเชิงลึ กจำนวน 4,445 ราย และช่วยเจรจาหนี้ระหว่างผู้ประกอบการกับธนาคาร

ปัจจุบัน SME ในโครงการ Turnaround ได้รับอนุมัติการปรับโครงสร้างหนี้กับธนาคารเจ้าหนี้แล้ว 330 ราย วงเงิน 273 ล้านบาท และอยู่ระหว่างกระบวนการพิ จารณาอีก 1,720 ราย

สำหรับผู้ประกอบการ SME อีก 8,000 กว่ารายที่เหลือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญบุรี ได้ช่วยวินิจฉัยและให้คำปรึกษา เพื่อปรับปรุงกิจการต่อไป เช่น ให้ความรู้ด้าน E-Commerce การจัดหาพื้นที่ขายสินค้า การทำ packaging รวมทั้งมีการแจกคูปองจากบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) หรือ เซ็นทรัลแล็บไทย เพื่อให้ผู้ประกอบการได้นำไปใช้ ในการตรวจและรับใบอนุญาตจากสำนั กงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อเป็นการยกระดับสินค้ าและบริการ เป็นต้น

“การดำเนินโครงการ Turnaround สามารถช่วยฟื้นฟู SME ไทยได้ 4,445 ราย เมื่อ SME พอมีกำลังจะทำกิจการต่อไปได้แล้ ว ก็จะส่งเข้าโครงการอื่นๆ โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพให้ สามารถแข่งขันได้ในโลกยุคปัจจุ บัน”นางสาลินี กล่าว

 

Last modified on Friday, 21 July 2017 08:02
X

Right Click

No right click