August 10, 2020

รางวัลผู้นำด้านการศึกษาแห่งปี Thailand Education Leadership Award 2019

February 16, 2019 976

ในแวดวงภาคการศึกษาเรามักจะเห็นสถาบันต่างๆ มีการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนมาอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้น หลายแห่งมีความมุ่งมั่นที่จะเปิดประตูสู่ระดับสากลเพื่อต้องการก้าวขึ้นไปมีบทบาทบนเวทีระดับโลก

ทางคณะการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ FAM (Faculty of Administration and Management) ได้ตอกย้ำความสำเร็จอีกหนึ่งก้าวตามพันธกิจ โดยการนำทัพของคณบดี ดร.สุดาพร สาวม่วง ซึ่งได้รับรางวัล Thailand Education Leadership Awards 2019 หรือผู้นำการศึกษาต้อนรับพุทธศักราชใหม่ปี 2562 จาก COM Asia เมื่อวันที่ 11 มกราคมที่ผ่านมา ณ ดิ แอทธินี โฮเทลแบงค็อก โดยมีผู้เข้าร่วมงานจากนานาประเทศ

COM Asia ถือเป็นองค์กรระดับโลกที่มีการพิจารณาผู้นำหลากหลายสาขาไม่ว่าจะเป็นผู้นำในการสร้างแบรนด์ ผู้นำหญิงยอดเยี่ยม ผู้นำด้านนวัตกรรม ผู้นำด้าน Outsourcing ผู้นำด้าน Smart City ผู้นำด้านอุตสาหกรรมการผลิต ผู้นำองค์กรเอกชน ผู้อำนวยการสายการเงิน ผู้นำด้านพลังงานสะอาดเพื่ออนาคต ผู้นำธุรกิจการส่งออก ผู้นำด้านกระบวนการบรรจุภัณฑ์ ผู้นำโครงการเพื่อสังคม และผู้นำด้านการศึกษา โดยจะมีการประเมินจากผลงาน หน้าที่และบทบาทที่สามารถเพิ่มพูนพัฒนาทักษะของคนทั้ง Mental, Emotional และ Physical เป็นผู้นำที่มีส่วนกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมต่างๆ ซึ่งสามารถใช้งานและนำไปพัฒนาสังคมได้จริง 

ดร.สุดาพร สาวม่วง คณบดี คณะการบริหารและจัดการ มีประสบการณ์ด้านการวิจัยโดยมีผลงานตีพิมพ์ทั้งระดับชาติและนานาชาติมากกว่า 50 เรื่อง และยังมีส่วนร่วมทำโครงการจดสิทธิบัตรเครื่องสีข้าวเคลื่อนที่ขนาดเล็กซึ่งเหมาะสำหรับเกษตรกรในการนำไปใช้เชิงพาณิชย์ มีกำลังผลิต 10 กิโลกรัมต่อหนึ่งชั่วโมง ใช้ไฟราว 87 สตางค์ต่อชั่วโมง หรือสามารถนำไปใช้ในครัวเรือนสำหรับสีข้าวบางส่วนที่เก็บไว้เพื่อบริโภคได้ นอกจากนี้ ดร.สุดาพร ก็ยังได้ทำงานเชิงวิชาการต่างๆ รวมไปถึงการเป็นวิทยากรที่มุ่งเน้นการทำงานเพื่อชุมชน สังคมและกลุ่มสตรี สอนให้กลุ่มคนเหล่านี้มีความรู้เชิงการบริหารจัดการธุรกิจ รู้จักการเขียนแผนธุรกิจ คำนวณต้นทุน กำไร การทำผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ตลาด สามารถขายสินค้าผ่านออนไลน์ได้ รวมไปถึงการสร้างเสริมบุคลิกภาพ และในภาคการศึกษาที่เห็นได้ชัดคือความสามารถที่จะจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี โท เอก ทำให้นักศึกษาจบการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยเฉพาะในระดับบัณฑิตศึกษา ส่งเสริมและเป็นที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกในการทำวิทยานิพนธ์ที่สามารถใช้งานได้จริง แก้ไขปัญหาให้กับองค์กรและสังคมได้ เกิดการขับเคลื่อนไปข้างหน้าทั้งระดับชาติและในระดับโลก ส่งผลให้คุณภาพทั้งของผู้เรียนเองและคนในสังคมดีขึ้นแบบองค์รวม โดยองค์ประกอบในการพิจารณามอบรางวัลผู้นำทางการศึกษานี้จะมีการประเมินจากผลการทำงานตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาในอดีต รวมถึงการสัมภาษณ์จากตัวแทนคณะกรรมการทั้งในประเทศไทยและจากต่างประเทศ ทั้งนี้ ดร.สุดาพร ได้กล่าวแสดงเจตนารมณ์หลังการได้รับรางวัลในครั้งนี้ว่า

“อาจารย์มีความตั้งใจที่จะทำงานทางด้านวิชาการต่อไปเพื่อให้เกิด Impact ต่องานวิชาการ พยายามคิดว่าจะมีการเพิ่มบทบาทอย่างไรในการช่วยพัฒนางานวิจัยต่างๆ ให้มีคุณภาพมายิ่งขึ้น สามารถนำไปใช้แก้ปัญหาในองค์กรหรือภาคส่วนสังคมได้จริง สำหรับภาคการศึกษา ก็ต้องมีการพัฒนาจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ยกระดับหลักสูตรไปสู่ระดับอาเซียนและระดับโลก ตอนนี้เราก็มีหลักสูตรอินเตอร์ในทุกระดับตั้งแต่ปริญญาตรีไปจนถึงปริญญาเอก ซึ่งบัณฑิตที่จบไปแล้วสามารถทำงานในองค์กรต่างๆ ได้ทั่วโลก หรือแม้แต่ระดับ Vocational course ก็พยายามผลักดันให้ FAM ของ สจล. มีบทบาทในการเป็นผู้นำการพัฒนาหลักสูตรในลักษณะนี้ให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล เรากำลังจะเปิดหลักสูตรเรียนต่อเนื่องสองปีเพื่อให้ผู้ที่จบการศึกษาสายอาชีพจากประเทศในกลุ่มอาเซียนมารับการศึกษาต่อจนได้รับปริญญา เพื่อให้ได้ความรู้และมีศักยภาพที่จะไปทำงานตอบโจทย์ความต้องการภายในประเทศของเขา สิ่งเหล่านี้ก็ถือเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อันจะส่งผลดีต่อภาคอุตสาหกรรมอย่างมาก และในส่วนสังคม เราก็มุ่งเน้นการทำงานร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนประเทศและประชาคมโลกด้วยคุณภาพของการศึกษาที่ดี ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่อาจารย์ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานมาโดยตลอด ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของสถาบัน

โดยอาจารย์มีวิสัยทัศน์หลัก คือ FAM to the next generation, to ASEAN, and to the world เพราะเราถือเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ดังนั้น หน้าที่ของเราก็คือต้องทำงานให้มีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติจริงและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่พันธกิจ FAM to Famous โดยที่ FAM ย่อมากจาก Faculty of Administration and Management ซึ่งมีการทำงานในลักษณะครอบครัว (Family) ทำให้ famous โดย O คือ Out Standing ต้องทำให้องค์กรมีความโดดเด่นอยู่ในชั้นแนวหน้า U คือ Universal เน้นความเป็นสากล มีทีมงานและหลักสูตรที่มีความเป็นสากล และ S คือ Standardize ด้วยการได้รับการรับรองจากองค์กรสากล เช่น ASEAN University Network-Quality Assurance (AUN-QA) เหล่านี้เองที่ทำให้ COM Asia เล็งเห็นถึงความสำคัญและต้องการมอบรางวัลนี้ให้ อย่างไรก็ตามการได้มาซึ่งรางวัลไม่ได้จบลงเพียงเท่านี้ แต่จะเป็นเหมือนกำลังและแรงบันดาลใจที่จะทำให้อาจารย์ทำงานต่อไปอย่างมุ่งมั่น โดยมีสิ่งที่คอยเตือนใจอยู่เสมอว่า We develop people, People develop country”


เรื่อง  ณัฐพัชธ์  สุมา

Last modified on Wednesday, 04 December 2019 06:01
X

Right Click

No right click