KBS เผยเทรนด์การศึกษาไทย เตรียมเปิดหลักสูตรออนไลน์แบบ Fully MBA พร้อมแจงความพร้อมก้าวสู่ความเป็นสากล

December 09, 2021 9950

หลังสถานการณ์โควิด-19 สถาบันการศึกษา คณาจารย์ และนักศึกษา จะต้องก้าวข้ามการเรียนการสอนแบบเดิมที่เกิดขึ้นเฉพาะในรั้วสถาบันการศึกษาเพียงอย่างเดียว

โดยจะต้องมีการปรับตัวด้านการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้อยู่สถานที่ใดก็สามารถเรียนได้ จากนี้ไปสถาบันการศึกษาจะมีหน้าที่เพียงการจัดหาเทคโนโลยี นวัตกรรม การบริหารจัดการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคณาจารย์ และนักศึกษา เพื่อให้การเรียนผ่านออนไลน์ประสบความสำเร็จ

สำหรับ KMITL Business School – KBS มองเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ กว่า 2 ปีที่เริ่มเปิดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่าน KBS Online Platform ทำให้มีความพร้อมตั้งแต่ก่อนเกิดสถานการณ์โควิด – 19 ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์จึงไม่เป็นปัญหา และทาง KBS ก็มีการดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด ซึ่งจากการประเมินความพึ่งพอใจของผู้ปกครองก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

ผศ.ดร.สุดาพร สาวม่วง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang Business School หรือ KMITL Business School – KBS) เปิดเผยต่อสื่อมวลชนในงานแถลงข่าว  NEXT Fight of KBS ซึ่งจัดขึ้นที่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือสจล. เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม ที่ผ่านมาว่า

“เมื่อ 2 ปีก่อนเราได้เปลี่ยนแปลงชื่อคณะจากการบริหารจัดการเป็นคณะบริหารธุรกิจตามเทรนด์ของโลก เราดิสรัปชั่นตัวเองมา 2 ปีแล้วเราตื่นตัวก่อนหน้าคนอื่นๆ ด้วยการทำ KBS Online Platform ทำให้อยู่ไหนก็สามารถเรียนได้ เราเชื่อว่าหลังสถานการณ์โควิด – 19 รูปแบบการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาจะเปลี่ยนแปลงมีการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น โดยเฉพาะการเรียนผ่านระบบออนไลน์ ทำให้ผู้เรียนและผู้สอนสามารถเข้าถึงการเรียนการสอนได้ในทุกๆ ที่ ขอเพียงมีระบบอินเตอร์เน็ต”

โดย KBS ได้ปรับรูปแบบการเรียนการสอนใหม่ให้เป็นแบบผสมผสาน (Blended Learning) เพื่อจัดการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน เช่น บางท่านต้องการเรียนออนไลน์ บางท่านต้องการเรียนแบบ face to face หรือผสมผสานกันทั้งสองรูปแบบก็สามารถทำได้ก่อให้เกิดความคล่องตัวกับผู้เรียนมากที่สุด โดยรูปแบบการเรียนการสอน Blended Learning จะจัดการเรียนสอนผ่าน 3 แนวทาง คือ 1.Problem base 2.Project base และ 3.Online base ส่วนสถาบันการศึกษาจะทำหน้าที่ในการเตรียมความพร้อม อำนวยความสะดวกด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ให้กับคณาจารย์และนักศึกษา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในระบบการเรียนการสอน

การเรียนออนไลน์แม้ส่งผลให้นักศึกษาเกิดความเครียด ทาง KBS ก็ได้จัดกิจกรรมที่ให้นักศึกษาได้มีโอกาสทำงานร่วมกัน ผ่านการทำกิจกรรมออนไลน์เพื่อให้นักศึกษาได้รับบริการที่ดี ส่วนคณาจารย์และบุคลากรกว่า 60 ชีวิต ของ KBS ก็มีสร้างความสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมออนไลน์ เพื่อสร้างกำลังใจ สร้างความอบอุ่นใจ ความใกล้ชิดระหว่างกันในรูปแบบต่างๆ เช่น ดินเนอร์ออนไลน์ เล่นเกมออนไลน์ เป็นต้น เพื่อให้ผู้สอนออนไลน์เท่าทัน เอาใจใส่ อำนวยความสะดวกนักศึกษาอย่างเต็มที่ ผู้สอนต้องเป็นทั้งดีเจเปิดเพลง โปรแกรมเมอร์ ต้องเต้น ต้องบรรยาย เล่นเกมแจกของรางวัลจูงใจ เตรียมบทเรียน เตรียมเทคนิคการสอนในรูปแบบต่างๆ ต้องสร้างสรรค์กิจกรรม โดยการบรรยายเนื้อหาผ่านระบบออนไลน์ไม่ควรเกินครึ่งชั่วโมง เวลาที่เหลือก็นำเอาความรู้แทรกในกิจกรรม

จากการที่ KBS ได้เข้าเป็นสมาชิกของ AACSB มาเป็นระยะเวลา 2 ปี และจากนี้ไปอีก 3 ปี KBS จะต้องพัฒนา และยกระดับองค์กรเพื่อผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ AACSB กำหนด เช่น การทำหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญา ตรี โท เอก  ผู้สอนชาวต่างชาติที่สื่อสารภาษาอังกฤษต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ทีมสนับสนุนต้องสื่อสารเป็นภาษานานาชาติได้ อาคาร สถานที่ ต้องมีความเป็นสากล ซึ่งในส่วนนี้ KBS อยู่ระหว่างการปรับปรุงอาคาร สถานที่ ให้เป็นมาตรฐานสากล (World Class) โดยได้ทุ่มงบประมาณมากกว่า 200 ล้านบาท ภายในอาคารมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย มีห้อง Hall of Frame ห้องสร้างผู้ประกอบการ ห้องตลาดหลักทรัพย์ ห้องเรียนภาษา ห้องประชุมวิชาการ ห้องแลปทางบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ Co-working Space Smart Class Room เป็นต้น  

ปัจจุบัน KBS มีนักศึกษาจากทุกประเทศในอาเซียน และประเทศต่างๆ จากทั่วโลก เช่น ฝรั่งเศส ฟินแลนด์ ปากีสถาน บรูไน ออสเตรีย ออสเตรเลีย เป็นต้น ทำให้เป็นองค์กรก้าวเข้าสู่ความเป็นสากล (International Outlook) เพราะมีความเป็นนานาชาติในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านหลักสูตร  รูปแบบการเรียนการสอนที่มีผสมผสานทั้งออนไซต์ และออนไลน์ ผ่านแพลตฟอร์มทีพัฒนาขึ้น ทั้งด้านคณาจารย์  บุุคลากร  อาคารสถานที่  รวมทั้งสภาพแวดล้อม ที่มีความพร้อมต่อการเป็นสถาบันการศึกษาแบบนานาชาติ

สำหรับปีการศึกษา 2565 หลักสูตรของ KBS จะมีหลักสูตร MBA  Full Online Program ที่เป็นหลักสุูตร Fully Online แห่งแรกของประเทศไทย รวมถึงหลักสูตร 4+1 ที่ได้นำแนวคิดการนำความรู้ด้านธุรกิจมาผสมผสานกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ จนเป็นหลักสูตรที่โดดเด่นและแตกต่างจากสถาบันการศึกษาอื่น คือ ผู้เรียนสามารถศึกษารายวิชาปริญญาโท ในขณะเรียนปริญญาตรีควบคู่กันไป โดยเก็บรายวิชาแบบ Credit Bank Project อย่างหลักสูตรวิศวกรซีอีโอ โดยไม่จำกัดว่าผู้เรียนจะต้องศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลาดกระบังเท่านั้น แต่เปิดรับนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นเข้าศึกษาหลักสูตรนี้ได้ด้วย

ทั้งนี้ หลักสูตรของ KBS มีทั้งหลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติ เป็นหลักสูตรปริญญาตรี 4 หลักสูตร ได้แก่ 1) บริหารธุรกิจบัณฑิต  2) บริหารธุรกิจบัณฑิตนานาชาติเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ 3) หลักสูตรนานาชาติบริหารธุรกิจบัณฑิตการเป็นผู้ประกอบการระดับโลก และ 4) หลักสูตร วท.บ. เป็นหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 4 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  2) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตการจัดการกีฬาและสื่อบันเทิง  3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม และ 4) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมนานาชาติ

นอกจากนี้ KBS ยังเปิดหลักสูตรฝึกอบรม Reskill - Upskill หลักสูตรอบรมระยะสั้น (Short course Training) หลักสูตรสะสมเครดิต (Credit Bank) หลักสูตรอบรมผู้บริหารระดับสูงที่ร่วมมือกับภาครัฐ-เอกชน ทั้งในและต่างประเทศ หลักสูตรนักบริหารคิงบริดจ์ระดับสูง หลักสูตร Postdoctoral ที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ ประเทศสหราชอาณาจักร มีบริการทั้งออนไลน์ ออฟไลน์ และยังให้บริการสังคม ชุมชน โดยมีศูนย์บริการวิชาการทางด้านบริหารธุรกิจแก่สังคม เปิดบริการวิชาการ วิจัย ฝึกอบรม อีกด้วย

ด้าน ผศ.ดร. สิงหะ ฉวีสุข   รองคณบดี ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ) กล่าวว่า “หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต นานาชาติ ของเราได้อาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมาสอน ทุกท่านเป็นผู้มีศักยภาพ ทำให้ตอบโจทย์นักศึกษาได้อย่างดี องค์ความรู้ของแต่ละท่านจะช่วยให้นักศึกษาประสบความสำเร็จได้”

ส่วน ผศ.ดร. สรศักดิ์ แตงทอง ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (นานาชาติ) กล่าวเสริมว่า หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตเกิดจากคนในอุตสาหกรรมมองว่าเด็กไทยในสมัยนั้นยังทำงานกับต่างชาติน้อย อยากให้เด็กไทยได้มีโอกาสทำงานกับต่างชาติ จึงได้สร้างหลักสูตรนี้ขึ้นมาเพื่อให้เด็กไทยได้ใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น ทำให้สามารถทำงานที่ใดในโลกก็ได้ การเรียนการสอนหลักสูตรนี้เป็นแบบ Active Learning มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขามาสอน และนักศึกษามีโอกาสได้แลกเปลี่ยนไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยในต่างประเทศด้วย

ผศ.ดร. ฉัตรชัย ฉัตรปุณญกุล ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการผู้ประกอบการระดับโลก (นานาชาติ) กล่าวว่า หลักสูตร BBAGE มุ่งหวังให้นักศึกษาจบออกไปเป็นผู้ประกอบการ เพื่อให้เขาเหล่านั้นไปช่วยสร้างเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโต การเรียนการสอนจึงมีทั้ง Soft skill และ Hard skill โดยหลักสูตรจะแบ่งออกเป็น Module เริ่มจากการมองหาไอเดียในการทำธุรกิจ เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจ Business Model หลังจากนั้นวางแผนองค์กร เช่น มีพนักงานกี่คน สร้างทีมการทำงาน ฯลฯ และสุดท้าย คือการลงมือทำ เช่น การบริหารคน การวางแผนการผลิต การขนส่ง ฯลฯ

ด้าน ดร. วสุ กีรติวุฒิเศรษฐ์ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นานาชาติ Fully Online) กล่าวทิ้งท้ายว่า หลักสูตร MBA Fully Online เป็นหลักสูตรอินเตอร์หลักสูตรแรกของไทย หลักสูตรนี้อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เหมือนกับการทำตลาดปัจจุบันต้องทำแบบออมนิแชแนล คือ ทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ โดยจะเปิดรับสมัครนักศึกษารุ่นแรกในปี 2565 คาดว่าจะเปิดรับจำนวน 35 คน สำหรับจุดเด่นของหลักสูตร MBA Fully Online กับหลักสูตรออนไลน์อื่นๆ นั้น หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาให้เหมาะกับผู้เรียนทุกสายอาชีพ สามารถจัดเวลาในการเรียนได้เหมาะกันคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลา และเป็นหลักสูตรใหม่ อีกทั้งการเป็นสถาบันของรัฐที่ค่าเล่าเรียนไม่สูงเกินไปอยู่ที่ 200,000 บาท ใช้เวลาเรียน 1.5 ปีทำให้หลักสูตรนี้น่าสนใจมาก

Rate this item
(1 Vote)
Last modified on Friday, 08 July 2022 11:44
X

Right Click

No right click