Health Care Business Management ยุค New Normal ABAC เปิดหลักสูตรใหม่ เน้นตอบโจทย์ อย่างตรงเทรนด์

August 19, 2020 4729

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในช่วงที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อผู้คนทั่วโลกในวงกว้าง

สร้างความเสียหายมากมายทั้งต่อชีวิต ทรัพย์สิน เศรษฐกิจและสังคมอย่างมาก และยังสร้างความวิตกและกังวลต่อไปในอนาคตภายหน้าที่มีการคาดการณ์ว่า จะเปลี่ยนไปและไม่กลับมาเป็นดั้งเดิม เป็นความปกติใหม่ในแบบ New Normal โดยหนึ่งในเรื่องใหม่ที่มองว่าจะเป็นกระแสสำคัญต่อไปคือ การหันมาให้ความสำคัญและใส่ใจในเรื่องสุขภาพของประชากรโลก และในจุดนี้เองที่ทำให้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพกำลังอยู่ในเทรนด์ของการจับตาในความต้องการ ภายใต้การมีโจทย์จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เข้ามามีบทบาทในการผลักดันให้จำเป็นต้องปรับกระบวนทัศน์ของแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจด้านสุขภาพเพื่อให้สามารถตอบรับกับยุคสมัยในแบบ New Normal

‘รวมพลังทางความรู้ สร้างหลักสูตร ยกระดับบริหารธุรกิจ Health Care ไทยสู่สากล’

เพราะเล็งเห็นและตระหนักได้ถึงความต้องการที่จะต้องช่วยยกระดับองค์ความรู้ พัฒนา และส่งเสริมให้ภาคธุรกิจด้านบริการสุขภาพของไทยมีความก้าวหน้า และสามารถรองรับกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของอุตสาหกรรมในด้านสุขภาพที่กำลังเป็นที่ขยายตัวทั้งภายในและต่างประเทศทั่วโลก ทางบัณฑิตวิทยาลัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค) ได้เปิดตัวประกาศนียบัตรการจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ (Professional Certificate in Health Care Business Management) โดยแถลงผ่านในงาน AU Open House 2020 เมื่อต้นเดือนสิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ที่ ABAC Professional Training Center ณ ชั้น 14 อาคารเซน เวิลด์ ทาวเวอร์ โดยมีคณะผู้บริหารของสาขาบริหารธุรกิจ ของเอแบคได้ร่วมแถลงถึงแนวนโยบายและความสำคัญของหลักสูตรต่างๆ โดยมี ดร.ภัครา เรืองสิรเดโช ผู้อำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตร ด้านการบริหารการจัดการด้านสุขภาพ ได้ร่วมกล่าวถึงเป้าหมายของหลักสูตรที่ต้องการมุ่งส่งเสริมให้ผู้บริหารและผู้ประกอบการในธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านสุขภาพพบความสำเร็จอย่างก้าวไกลไปสู่ระดับสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนไป

ทั้งนี้ ดร.ภัครา ได้เผยถึงตัวหลักสูตรว่า “เป็นแบบสหวิชาชีพที่เหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติงานหรือผู้บริหารที่มีความสนใจในเรื่องการบริหารธุรกิจด้านสุขภาพ มีลักษณะเป็นหลักสูตรระยะสั้นภายใน 1 เดือนหรือแบบยืดหยุ่น 4 เดือน เรียน Part time สามารถเลือกแบบ on-site ณ ศูนย์การฝึกอบรมเอแบค ที่อาคาเซนเวิลด์ ทาวเวอร์ ชั้น 14 หรือจะเรียนแบบออนไลน์ก็ทำได้ หรือจะเป็นทั้งสองแบบผสมผสานกันก็ได้เช่นกัน จุดเด่นของหลักสูตรคือ การเน้นให้ผู้เรียนได้องค์ความรู้แบบครบมิติ ทั้งในแง่ของ Healthcare Management, Financial, Organization Innovation and Transformation และ Data Informatics ฯลฯ ซึ่งถ่ายทอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์โดยตรง ทำให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวางกลยุทธ์และแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อสร้างความสำหรับอย่างยั่งยืนให้กับธุรกิจได้แม้ในสภาวะการแข่งขันสูงของยุคปัจจุบัน”

ดร.ภัครา ยังเน้นย้ำด้วยความเชื่อมั่นว่า หลักสูตร Health Care Business Management ได้ผ่านการคัดสรรและออกแบบมาเป็นอย่างดี เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ที่ดีมีคุณภาพและสามารถนำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจได้ตามมาตรฐานการผลิตบัณฑิตดั่งเช่นที่เอแบคสามารถทำได้เป็นที่ประจักษ์โดยดีมาโดยตลอดหลายปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ยังมีคณะอาจารย์ และวิทยากรในหลักสูตรประกาศนียบัตรการจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นถึงประเด็นสำคัญที่จะช่วยให้หลักสูตรการจัดการธุรกิจสุขภาพ Healthcare Business Management ประสบความสำเร็จนั้น จำเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้หลายด้านควบคู่กันไป อันประกอบด้วย

นพ.ดร.หยี ยิฏฐะสิริ วิทยากรด้าน Healthcare Management ซึ่งได้ร่วมกล่าวเผยในงาน AU Open House 2020 ว่า “ธุรกิจด้านดูแลสุขภาพนี้ นอกจากผู้ให้บริการ ผู้บริหารหรือผู้ประกอบการจะต้องมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจแล้ว ยังต้องมีกระบวนการที่จะสามารถบริหารคน บริหารเทคโนโลยี และโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริหารการเงินให้สมดุลอีกด้วย”

ทางด้าน อ.สมชาย วงศ์ทรัพย์สิน วิทยากรเกี่ยวกับ Healthcare Financial Management ได้เผยความคิดเห็นที่สะท้อนถึงมุมมองการวิเคราะห์และการวางแผนการเงินของธุรกิจบริการสุขภาพในโลกยุค New Normal ว่า "ผู้ที่เกี่ยวข้องควรจะต้องรู้จักการลงทุนทางด้านเทคโนโลยี เพื่อให้สามารถพัฒนาได้เท่าทันกับสังคมยุคดิจิทัล ขณะเดียวกันก็ต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการคิดคำนวณในการซื้ออุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ว่าจะได้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหน จุดคุ้มทุนและระยะเวลาคุ้มทุนนานเท่าใดก่อนที่จะตัดสินใจในการลงทุนทุกครั้งควรคิดอย่างรอบคอบ”

สำหรับ ดร.กิติกร ดาวพิเศษ วิทยากรด้าน Healthcare Innovation and Transformation ได้เผยถึงการเตรียมพร้อมหลักสูตรว่า “มีการนำเอาแนวความคิด Management Design ที่ได้สิทธิ์จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์มาประยุกต์เป็นหนึ่งในแนวทางการให้ความรู้ด้านการจัดการเกี่ยวกับ Innovation and Transformation เพื่อให้ผู้บริหารหรือผู้ประกอบการได้มองเห็นภาพรวมธุรกิจ สามารถคิด วิเคราะห์ ปรับปรุงองค์กรและบุคลากรให้เหมาะสมกับแนวทางการดำเนินการทางธุรกิจ”

นอกจากนี้ ผศ.ดร.จิรพันธ์ แดงเดช วิทยากรในด้าน Healthcare Data Informatics ซึ่งถือเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี AI เพื่อธุรกิจแถวหน้าของเมืองไทย และเป็นที่ปรึกษาในเรื่องการเปลี่ยนแปลงองค์กรด้วยเทคโนโลยี (Organization Information) ให้กับหลายๆ องค์กรชั้นนำของบ้านเรา ได้มีการเตรียมนำประสบการณ์การเป็นวิทยากรทางด้านสารสนเทศและสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์มาร่วมแบ่งปันให้กับผู้เรียนโดยตรง “ซึ่งสิ่งที่จะถ่ายทอดกันในหลักสูตรนี้จะเน้นไปที่การรับรู้ การทำความเข้าใจ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การเก็บ การค้นคว้า การสื่อสาร และรูปแบบการประมวลผลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ สามารถมองเทคโนโลยีในมิติต่างๆ จากมุมผู้บริหารเพื่อให้เกิดไอเดียในการให้บริหารจัดการสถานพยาบาลด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ “

ท้ายที่สุดแล้ว ผศ.ดร.กิตติ โพธิกิตติ คณบดีบัณฑิตศึกษาและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้สรุปและกล่าวย้ำถึงเป้าหมายใหญ่ของมหาวิทยาลัย ที่ยังคงมุ่งมั่นและเน้นความสำคัญของการให้ความรู้ที่ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำธุรกิจได้จริง และเชื่อว่าหลักสูตร ประกาศนียบัตรการจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ (Professional Certificate in Healthcare Business Management) นี้จะเป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้คนในแวดวงธุรกิจบริการสุขภาพอย่างจริงแท้และแน่นอน และยังจะสามารถช่วยขับเคลื่อนพัฒนาอุตสาหกรรมให้ก้าวหน้าประสบความสำเร็จในยุค New Normal นี้ได้ต่อไป

 


สมัครเรียนวันนี้ รับสิทธิ์ Extra Scholarship ลดค่าเทอมทันที 20%

ลงทะเบียนเรียนหลักสูตร บริหารธุรกิจสุขภาพ HealthCare Business Management กับทางมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญวันนี้ ทาง ABAC มีมอบทุนการศึกษาลดค่าเล่าเรียน 20 % เหลือเพียง 8,000 บาท (จากคอร์สปกติราคา 10,000 บาท)

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 3004543-62 ต่อ 1244, 063 5935885

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., FB: abacgraduate, Line: @abacgrad

 

Last modified on Tuesday, 25 August 2020 16:51
X

Right Click

No right click