December 08, 2023

UTCC สุดปลื้ม! ชูคุณภาพ “คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ” มหาวิทยาลัยเอกชนหนึ่งเดียว ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน UNWTO.TedQual

October 11, 2022 627

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ตอกย้ำจุดยืนผู้นำสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ยืนหยัดขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการสร้างผู้บริหารและผู้ประกอบการยุคใหม่

ยกระดับคุณภาพคณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ด้วยการเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา UNWTO.TedQual จากองค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ พร้อมผลิตบัณฑิตคุณภาพออกสู่ตลาดแรงงาน สร้างความแข็งแกร่งแก่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

ดร.ยงยุทธ แก้วอุดม คณบดีคณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า การรับรองมาตรฐานการศึกษา UNWTO.TedQual หรือ Tourism Education Quality เป็นการรับรองคุณภาพการศึกษาด้านการท่องเที่ยว โดยองค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO) ซึ่งเป็นหน่วยงานเฉพาะด้านขององค์การสหประชาชาติ และเป็นหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับสูงสุดในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษานี้ เป็นการแสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโลก โดย UNWTO.TedQual จะใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรที่มีคุณภาพตามหลักการขององค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ ซึ่งจะต้องสะท้อนให้เห็นถึงเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน และต้องนำเอาหลักจริยธรรมการท่องเที่ยวโลกเข้าสู่กระบวนการบริหารหลักสูตร โดยมีองค์ประกอบการพิจารณาหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น

  • หลักสูตร - พิจารณาจากกระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
  • ผู้เรียน - พิจารณาจากการจัดการกระบวนการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา การพัฒนาความสามารถทางวิชาการ วิชาชีพ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
  • การเรียนการสอน - พิจารณาจากกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการใช้เครื่องมือในการติดตามและประเมินคุณภาพการเรียนการสอนในหลักสูตร
  • อาจารย์ผู้สอน - พิจารณาจากกระบวนการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ การพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย รวมถึงสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  • การส่งเสริมการดำเนินงานทุกองค์ประกอบ รวมทั้งการสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวและสังคมตามหลักจริยธรรมการท่องเที่ยวโลก (Global Code of Ethics for Tourism) ของ UNWTO

ในการประเมินครั้งนี้ ผู้ประเมินได้ทำการตรวจสอบหลักฐาน และสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหลักสูตร ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต เพื่อประเมินการดำเนินงานของหลักสูตรว่ามีความสอดคล้องตามตัวชี้วัดของ UNWTO.TedQual หรือไม่ โดยในครั้งนี้ คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา UNWTO.TedQual จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว และหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม ซึ่งทั้ง 2 หลักสูตรถือว่ามีคุณภาพในทุกๆ ด้าน และในอนาคตอันใกล้คณะฯ ยังมีแผนที่จะขอรับรองมาตรฐาน UNWTO.TedQual ในหลักสูตรอื่นๆ ของคณะฯ อีกด้วย

ดร.ยงยุทธ แก้วอุดม ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า “คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2560 และมีอัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนของนักศึกษาใหม่ทุกปีการศึกษา แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของผู้เรียนต่อการจัดการศึกษาของคณะฯ ที่จะนำพาตนเองให้เติบโตในสายวิชาชีพอย่างไม่สิ้นสุด การผ่านการรับรองมาตรฐาน UNWTO.TedQual ของคณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ยิ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพองค์รวมทั้งหมดของคณะฯ ที่มีความพร้อมต่อการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศต่อไป”

สำหรับคณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดสอนในระดับปริญญาตรี 6 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและนวัตกรรมบริการ สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน สาขาวิชาการผลิตและการจัดการอีเว้นท์ สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ (ภาคเสาร์-อาทิตย์) และระดับปริญญาโท 1 สาขาวิชาได้แก่ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว การบริการ และอีเว้นท์

สำหรับผู้สนใจศึกษาต่อ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ LINE Official : @utcccare  เว็บไซต์ www.utcc.ac.th/admission หรือติดต่อ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ อาคาร 24 (อาคารสัญลักษณ์) ชั้น 2 โทร 02-6976767 เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-17.00  น.

Last modified on Tuesday, 11 October 2022 09:07
X

Right Click

No right click