September 26, 2020
×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 813

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 805

เหตุผลการเลือกสถาบันการศึกษาระดับปริญญาโท ของแต่ละคนนั้น อาจจะมีหลายๆ ปัจจัยในการนำมาประกอบในการตัดสินใจ บางคนเลือกเรียนต่อที่แห่งหนึ่ง เพราะจุดแข็งทางด้านของวิชาการที่ตอบโจทย์รองรับกับความก้าวหน้าในการทำงานในอนาคต หรือบางคนเลือกเพราะเป็นศิษย์เก่าที่เคยเรียนมาก่อนหน้าในระดับปริญญาตรี และจากประสบการณ์ในการเรียนที่ผ่านมานั้น ถือว่าเป็นข้อมูลนำมาตัดสินใจได้เป็นอย่างดี ชลิตพงศ์…
นักจัดการทางบัญชี “เมื่อไรก็ตามลักษณะการดำเนินธุรกิจบนโลกเปลี่ยนไป การบัญชีก็เปลี่ยนตาม

Doctor of Philosophy CMU

December 15, 2017
ความรู้คู่คุณธรรม ความเป็นมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคและความเข้าใจบริบทสังคมและวัฒนธรรมของประชากรในพื้นที่เป็นอย่างดี ย่อมทำให้เกิดความได้เปรียบในการสร้างสรรค์และคิดค้นหลักสูตร
ดร. สิงหะ ฉวีสุข รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสถานที่ และประธานบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม (นานาชาติ)
คงปฏิเสธไม่ได้ว่าโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งกระทบต่อทุกภาคส่วน ไม่เว้น แม้กระทั่งแวดวงการศึกษา
KMITL BBA เน้นผลิตบัณฑิตเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้นำ (Leadership) และ นักบริหารธุรกิจมืออาชีพ(Professional)
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกในปัจจุบัน ทำให้สถาบันการศึกษาทุกแห่ง ล้วนแล้วแต่ต้องพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนใหม่ เพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุค Thailand 4.0 รวมถึงโลกยุคดิจิทัลด้วย
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเมื่อนำมาผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์ในการบริหารจัดการทำให้เกิดรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ ในช่วงเวลาที่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีกำลังส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงบนโลกอย่างน่าตื่นเต้น
‘เทคโนโลยีอุบัติใหม่’ คือคำที่ รศ.ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใช้อธิบายภาษาอังกฤษคำว่า Technology Disruption…
เธียร ทองลอย ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาโท สาขาระบบสารสนเทศ ชั้นปีที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) อีกหนึ่งศิษย์กับความภาคภูมิใจในสถาบันที่ในหลวงรัชกาลที่…
X

Right Click

No right click