EXIM BANK แถลงผลการดำเนินงานครึ่งแรกปี 2566

ต้นแบบธุรกิจรีไซเคิลเศษเหล็กจากซากรถยนต์เพื่อผลิตเชื้อเพลิงแข็งค่าความร้อนสูง

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนายวรงค์ ตังประพฤทธิ์กุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อมตะซิตี้ ลาว จำกัด (AMATA City Lao) ร่วมลงนามในสัญญาสนับสนุนทางการเงินของ EXIM BANK จำนวน 150 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำหรับซื้อที่ดินและพัฒนาพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม อมตะ สมาร์ท แอนด์ อีโค ซิตี้ นาเตย ในแขวงหลวงน้ำทาทางตอนเหนือของ สปป.ลาว โดยมีนายอาสา สารสิน ประธานกรรมการ AMATA City Lao นายวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานกรรมการ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) (AMATA) และนายอิทธิพล เลิศศักดิ์ธนกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ อาคารกรมดิษฐ์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

EXIM BANK สนับสนุน AMATA City Lao ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม AMATA ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมใน สปป.ลาว ด้วยความเล็งเห็นในศักยภาพของผู้ประกอบการไทยในการสร้างเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนโยบายการปล่อยของเสียเป็นศูนย์ (Zero Waste Discharge) ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ท แอนด์ อีโค ซิตี้ นาเตย มุ่งสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ำ (Low Carbon City) ในระยะยาว บนพื้นฐานของการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามปรัชญา “ALL WIN” ของกลุ่ม AMATA สอดคล้องกับบทบาทของ EXIM BANK ในการทำหน้าที่ธนาคารเพื่อการพัฒนา มุ่งส่งเสริมการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมสู่อนาคตและความยั่งยืน ขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล รวมถึงความกินดีอยู่ดีของประชาชนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ทั้งนี้ AMATA City Lao ได้เข้าไปพัฒนานิคมอุตสาหกรรมใน สปป.ลาวแล้ว 2 แห่ง ประกอบด้วย นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ท แอนด์ อีโค ซิตี้ นาเตย ในแขวงหลวงน้ำทา และนิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ท แอนด์ อีโค ซิตี้ นาหม้อ ในแขวงอุดมไซ

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) กล่าวว่า การสนับสนุนทางการเงินในครั้งนี้ เพื่อต่อยอดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพอย่าง AMATA City Lao ได้นำพาผู้ประกอบการ SMEs ของไทยและ สปป.ลาว เข้าไปอยู่ใน Supply Chain ที่สามารถสร้าง Ecosystem ที่ขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่อนาคต ประกอบด้วยพื้นที่วิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีแห่งโลกอนาคต ผสมผสานกับการดำรงอยู่ของสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ต่อเนื่องกับการสนับสนุนของ EXIM BANK ในปี 2561 ในโครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของกลุ่ม AMATA จำนวนหลายโครงการด้วยมูลค่าวงเงินกว่า 5,670 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ โดยส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจ สอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

 

“EXIM BANK ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับในทุกมิติ ทั้งสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลที่ดี (Environmental, Social and Governance : ESG) ภายใต้เป้าหมายการเป็น ‘Green Development Bank’ จึงสานพลังกับภาครัฐและภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการค้าและการลงทุนทั้งในและต่างประเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ รวมทั้งขยายผลการพัฒนาไปยังภูมิภาคอาเซียน รวมถึง CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม) เพื่อสร้างโอกาสการเติบโตของภาคธุรกิจในทุกระดับ ตั้งแต่รายย่อยไปจนถึงรายกลางและรายใหญ่ตลอดทั้ง Supply Chain ให้มีความพร้อมที่จะยกระดับประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาธุรกิจการค้าและลงทุนของไทยและภูมิภาคอาเซียนให้มีความแข็งแกร่ง ต่อยอดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในระดับภูมิภาคและโลกโดยรวม” ดร.รักษ์ กล่าว

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ร่วมบรรยายในหัวข้อ “สถาบันการเงินขับเคลื่อน ESG” ในงานสัมมนา “ESG Game Changer เปลี่ยนให้ทันโลก” จัดโดยหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ซึ่งนายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมปาฐกถาพิเศษถึงแนวทางเปลี่ยนเกมธุรกิจสู่การคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลที่ดี (Environmental, Social, and Governance : ESG) ณ สามย่านมิตรทาวน์ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 โดย EXIM BANK ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานและการทำหน้าที่มากกว่าธนาคาร (Beyond Banking) ภายใต้บทบาทธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย (Thailand Development Bank) เพื่อสนับสนุนให้ภาคธุรกิจไทยสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจและปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตที่นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

X

Right Click

No right click