February 04, 2023

EXIM BANK จัดงาน EXIM Stakeholders Day เป็นปีที่ 2 ภายใต้แนวคิด “สานพลังพันธมิตร เดินเกมเปลี่ยนประเทศไทย” เพื่อฟังเสียงผู้แทนหน่วยงานกำกับดูแลได้แก่ กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ลูกค้า ผู้ประกอบการ ตั้งแต่รายใหญ่ รายกลาง และรายย่อย เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานของ EXIM BANK พร้อมข้อเสนอแนะที่ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนอย่างสมดุล อันจะเป็นส่วนหนึ่งของการสานพลังร่วมกับ EXIM BANK เพื่อเดินเกมเปลี่ยนประเทศไทย ขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่โลกยุค Next Normal ผ่านระบบการประชุมออนไลน์จาก EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565

 

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) จัดงาน EXIM Stakeholders Day เป็นปีที่ 2 ภายใต้แนวคิด “สานพลังพันธมิตร เดินเกมเปลี่ยนประเทศไทย”

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร (ขวา) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10 (NACC Integrity Awards) จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ซึ่งจัดขึ้นเพื่อยกระดับความโปร่งใสของประเทศไทย สร้างขวัญกำลังใจและยกย่องเชิดชูหน่วยงานที่เป็นแบบอย่างที่ดี โดยมีพลตำรวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจ (รูปแรก : ซ้าย) ประธานคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นผู้มอบโล่รางวัล และพลเอกบุณยวัจน์ เครือหงส์ (รูปสอง : ซ้าย) กรรมการ ป.ป.ช. มอบประกาศนียบัตร ในฐานะที่ EXIM BANK เป็นองค์กรที่ปฏิบัติภารกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ยึดมั่นในหลักนิติธรรม ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนของผู้ปฏิบัติงาน ผู้ร่วมงาน และปฏิบัติตามแนวทางจริยธรรมที่เป็นสากล มีระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส มีการป้องกันการทุจริตและการให้หรือรับสินบน ณ สำนักงาน ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)

X

Right Click

No right click