นางวันเพ็ญ อรรชุนเดชะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) รับรางวัล State Owned Enterprise ESG Bond of the Year จาก ดร.สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association : ThaiBMA) ในพิธีมอบรางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยมแห่งปี 2565 (ThaiBMA Best Bond Awards 2022) จัดโดย ThaiBMA เพื่อยกย่ององค์กรและบุคลากรที่มีความโดดเด่นด้านธุรกรรมตราสารหนี้ในปี 2565 อันเป็นผลมาจากความสำเร็จของ EXIM BANK จากการเสนอขายพันธบัตรเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Bond) 2 รุ่น มูลค่ารวม 5,000 ล้านบาท เมื่อเดือนกันยายน 2565 เพื่อระดมทุนไปใช้สนับสนุนสินเชื่อให้แก่โครงการพลังงานสะอาด ที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุนชั้นนำ สามารถระดมทุนได้ในอัตราดอกเบี้ยที่ดีในช่วงที่ตลาดเงินมีความผันผวนและดอกเบี้ยมีแนวโน้มปรับเป็นขาขึ้น ณ โรงแรมพาร์ค ไฮแอท กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566

ในปี 2565 EXIM BANK ออก Green Bond จำนวน 2 รุ่น โดยมีธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) เป็นที่ปรึกษาในการจัดทำกรอบการระดมทุนเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Finance Framework) ธนาคารออมสินเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายพันธบัตร และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายพันธบัตรและนายทะเบียนพันธบัตร ธนาคารมุ่งมั่นดำเนินงานตามนโยบายด้านการบริหารจัดการการเงินอย่างมีความรับผิดชอบและด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และมีแผนจะระดมทุนภายใต้กรอบการระดมทุนเพื่อความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียว สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ตามแนวทางขององค์การสหประชาชาติ รวมทั้งสัตยาบันที่รัฐบาลไทยร่วมให้ไว้ในที่ประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 (COP 26) ซึ่งตั้งเป้าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ (Net-zero Emissions) ภายในปี 2608

นางสาวดรัสวันต์ ชูวงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ให้การต้อนรับและพบปะหารือกับนายยาว ฟริมพง อ๊าดโด้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอาหารและการเกษตร สาธารณรัฐกานา นางฟลอเรนซ์ อะโกนอร์ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกานาประจำประเทศมาเลเซีย และ ดร.โจเซฟ เซี้ยว อะจีพอง ประธานบริหาร กลุ่มจ๊อสพอง (Jospong Group of Companies) หนึ่งในบริษัท Holding Company ที่ดำเนินธุรกิจผลิตและให้บริการด้านการจัดการของเสีย เทคโนโลยี และบริการทางการเงินในแอฟริกาและเอเชีย เกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการนำเข้าเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลการเกษตรจากประเทศไทย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและปริมาณผลผลิตข้าวและสินค้าเกษตรในสาธารณรัฐกานา รองรับความต้องการอุปโภคบริโภคภายในประเทศและส่งออกไปตลาดแอฟริกาและเอเชีย ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) รับเกียรติบัตรศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย “คนดีศรีสวนฯ” ประจำปี 2566 อันเป็นรางวัลยกย่องเชิดชูศิษย์เก่าที่เป็นเลิศทั้งความสามารถและคุณธรรม จากพลเอกมงคล อัมพรพิสิฏฐ์ อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดและอดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ครบรอบ 141 ปี เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566

ยกระดับความสามารถในการแข่งขันสู่เทรนด์ตลาดโลกสีเขียวอย่างยั่งยืน

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ร่วมเป็นวิทยากรในหลักสูตร PRAEW the Master #3 “CEO Excellence” สำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ต้องการเติมประสบการณ์รอบด้าน ต่อยอดความรู้สู่การเป็นผู้นำที่ครบเครื่องทุกมิติ

 

จัดโดยนิตยสารแพรว ในหัวข้อ “การส่งออก ต่อยอดธุรกิจไทยสู่เวทีโลก” เกี่ยวกับบทบาทของ EXIM BANK ในการสนับสนุนและพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้แข็งแกร่งในทุกมิติด้วยบริการที่ครบวงจร เพิ่มความมั่นใจในการก้าวออกจาก Comfort Zone ต่อยอดธุรกิจและการลงทุนไปสู่ตลาดโลกได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ณ เกษร เออร์เบิน รีสอร์ท กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

X

Right Click

No right click