พร้อมเปิดคลินิก EXIM เพื่อคนตัวเล็ก แก้หนี้ เติมทุน สร้างธุรกิจไทยเติบโตยั่งยืน

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) แสดงความยินดีกับนายฉัตรชัย ศิริไล ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) รวมทั้งหารือแนวทางความร่วมมือในการส่งเสริมศักยภาพและสนับสนุน SMEs ให้สามารถยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรและมีความพร้อมที่จะเข้าสู่ Supply Chain การส่งออกเพื่อเติบโตอย่างยั่งยืนในเวทีการค้าโลก ณ ธ.ก.ส. เมื่อเร็วๆ นี้

ดร.เบญจรงค์ สุวรรณคีรี รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร รองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีน นายเอกชัย ตั้งรัตนาวลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ซีดดิ้ง โซเชียลอิมแพคท์ จำกัด (CP Seeding Social Impact) และนางสาวหลี่ เสี่ยวเจวียน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจแอนด์ที อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมเสวนาในหัวข้อ “ปลดล็อกศักยภาพการเติบโต : โอกาสและความท้าทายของผู้ประกอบการไทยในตลาดจีน” บอกเล่าแนวทางกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจและบทบาท EXIM BANK ในการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยเข้าถึงโอกาสใหม่ ๆ ด้านการค้าการลงทุนในตลาดจีน ท่ามกลางความท้าทายในมิติต่าง ๆ ในงาน “สัมมนาการค้าไทย-จีน : โอกาสและความท้าทาย” จัดโดย CP Seeding Social Impact ร่วมกับหอการค้าไทยในจีน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาพรวมตลาดจีน วัฒนธรรมการดำเนินธุรกิจ สภาพแวดล้อมทางการค้าในจีน รวมทั้งเคล็ดลับและกลยุทธ์ในการเข้าสู่ตลาดจีนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ ณ ทรู ดิจิทัล พาร์ค เมื่อเร็วๆ นี้

นางวันเพ็ญ อรรชุนเดชะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) รับรางวัล State Owned Enterprise ESG Bond of the Year จาก ดร.สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association : ThaiBMA) ในพิธีมอบรางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยมแห่งปี 2565 (ThaiBMA Best Bond Awards 2022) จัดโดย ThaiBMA เพื่อยกย่ององค์กรและบุคลากรที่มีความโดดเด่นด้านธุรกรรมตราสารหนี้ในปี 2565 อันเป็นผลมาจากความสำเร็จของ EXIM BANK จากการเสนอขายพันธบัตรเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Bond) 2 รุ่น มูลค่ารวม 5,000 ล้านบาท เมื่อเดือนกันยายน 2565 เพื่อระดมทุนไปใช้สนับสนุนสินเชื่อให้แก่โครงการพลังงานสะอาด ที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุนชั้นนำ สามารถระดมทุนได้ในอัตราดอกเบี้ยที่ดีในช่วงที่ตลาดเงินมีความผันผวนและดอกเบี้ยมีแนวโน้มปรับเป็นขาขึ้น ณ โรงแรมพาร์ค ไฮแอท กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566

ในปี 2565 EXIM BANK ออก Green Bond จำนวน 2 รุ่น โดยมีธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) เป็นที่ปรึกษาในการจัดทำกรอบการระดมทุนเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Finance Framework) ธนาคารออมสินเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายพันธบัตร และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายพันธบัตรและนายทะเบียนพันธบัตร ธนาคารมุ่งมั่นดำเนินงานตามนโยบายด้านการบริหารจัดการการเงินอย่างมีความรับผิดชอบและด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และมีแผนจะระดมทุนภายใต้กรอบการระดมทุนเพื่อความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียว สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ตามแนวทางขององค์การสหประชาชาติ รวมทั้งสัตยาบันที่รัฐบาลไทยร่วมให้ไว้ในที่ประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 (COP 26) ซึ่งตั้งเป้าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ (Net-zero Emissions) ภายในปี 2608

นางสาวดรัสวันต์ ชูวงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ให้การต้อนรับและพบปะหารือกับนายยาว ฟริมพง อ๊าดโด้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอาหารและการเกษตร สาธารณรัฐกานา นางฟลอเรนซ์ อะโกนอร์ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกานาประจำประเทศมาเลเซีย และ ดร.โจเซฟ เซี้ยว อะจีพอง ประธานบริหาร กลุ่มจ๊อสพอง (Jospong Group of Companies) หนึ่งในบริษัท Holding Company ที่ดำเนินธุรกิจผลิตและให้บริการด้านการจัดการของเสีย เทคโนโลยี และบริการทางการเงินในแอฟริกาและเอเชีย เกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการนำเข้าเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลการเกษตรจากประเทศไทย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและปริมาณผลผลิตข้าวและสินค้าเกษตรในสาธารณรัฐกานา รองรับความต้องการอุปโภคบริโภคภายในประเทศและส่งออกไปตลาดแอฟริกาและเอเชีย ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้

X

Right Click

No right click