December 08, 2022
×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 6855

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (ที่ 5 จากขวา) รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ดร.กีรติ รัชโน (ที่ 2 จากขวา)  อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และกรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนางวรางคณา วงศ์ข้าหลวง (ขวาสุด) รองกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK พร้อมด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานพันธมิตร ร่วมแถลงข่าว “ผลสัมฤทธิ์ โครงการจับคู่กู้เงิน” ซึ่ง EXIM BANK ร่วมดำเนินโครงการ “จับคู่กู้เงิน...สถาบันการเงินกับ SMEs ส่งออก” เพื่อช่วยให้ SMEs ที่ประกอบธุรกิจส่งออกหรืออยู่ใน Value Chain ของธุรกิจส่งออกเข้าถึงเงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขพิเศษจาก EXIM BANK ระยะเวลาโครงการตั้งแต่ 7 กรกฎาคม-7 กันยายน 2564 มีผู้ประกอบการได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อ 190 กิจการ วงเงินอนุมัติรวม 1,010 ล้านบาท และอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาอีกกว่า 271 กิจการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 2,438 ล้านบาท จากผลสำเร็จดังกล่าว กระทรวงพาณิชย์และ EXIM BANK จึงเห็นชอบขยายระยะเวลาโครงการจนถึง 7 พฤศจิกายน 2564 วงเงินสนับสนุนอีกประมาณ 2,000 ล้านบาท เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพิ่มมากขึ้น ณ กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564           

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)

ดร.กีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และกรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) มอบเงินบริจาคและน้ำดื่มให้แก่นางเบญญา อินทรวงศ์โชติ (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการเขตพญาไท เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโควิด-19 ณ ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ (Community Isolation) สำนักงานเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ก่อนส่งต่อผู้ป่วยไปรักษาที่สถานพยาบาล ภายใต้โครงการ CSR “EXIM เพื่อสุขภาพชุมชน” ผ่านสำนักงานเขตพญาไท ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็ว ๆ นี้   

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)
X

Right Click

No right click