September 25, 2023

EXIM BANK แต่งตั้งนางสาวจุฑารัตน์ นาทองบ่อ เป็นผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และนายธีรเดช ศรีอิทธยากร เป็นผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) แต่งตั้งนางสาวจุฑารัตน์ นาทองบ่อ เป็นผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ดูแลงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล การพัฒนาความก้าวหน้าทางอาชีพและขีดความสามารถของบุคลากรให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์องค์กร และการส่งเสริมบรรยากาศแรงงานสัมพันธ์ที่ดี และนายธีรเดช ศรีอิทธยากร เป็นผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ ดูแลการวิเคราะห์ฐานะการเงินที่จำเป็นของลูกค้าตามหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อและการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

นางสาวจุฑารัตน์ จบการศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยวูลลองกอง ออสเตรเลีย และปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี คณะการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายงานค่าตอบแทนและสวัสดิการ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักทรัพยากรบุคคล บริษัท บีอีซีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) ก่อนเข้าร่วมงานกับ EXIM BANK นางสาวจุฑารัตน์ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

นายธีรเดช จบการศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เคยดำรงตำแหน่งผู้จัดการสินทรัพย์ ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ บริษัท เอสซีบี แคปปิตอล เซอร์วิส จำกัด และผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ ฝ่ายธุรกิจน้ำมันปิโตรเคมี แก๊ส และพลาสติก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ก่อนเข้าร่วมงานกับ EXIM BANK นายธีรเดชดำรงตำแหน่งผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ สายลูกค้าธุรกิจรายกลางนครหลวง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) นำคณะผู้บริหารและพนักงาน EXIM BANK ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และสวดโพชฌังคปริตร เจริญจิตภาวนา ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ในเร็ววัน

ในโอกาสนี้ EXIM BANK ได้มอบเงินสมทบมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โดยมีนางปาริชาติ ธีระศิลป์ รองผู้จัดการมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ เพื่อถวายเป็นราชกุศล ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และขยายตลาดสินค้าอาหารในไทยและต่างประเทศ

นางสาวดรัสวันต์ ชูวงษ์ (ขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) รับรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award ในงานประกาศผลรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (Sustainability Disclosure Award) ประจำปี 2565 จากนายวรณัฐ เพียรธรรม (ซ้าย) ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งพิจารณามอบให้แก่องค์กรสมาชิกเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Sustainability Disclosure Community) ที่ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ครอบคลุมการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่สาธารณชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับการเปิดเผยข้อมูลและการพัฒนาองค์กรแห่งความยั่งยืนในระยะยาว รวมถึงมีส่วนร่วมในการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)

X

Right Click

No right click