คณะบริหารธุรกิจ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผนึกกำลังจัดทำหลักสูตรร่วม “วิศวะสายพันธุ์ CEO”

July 12, 2021 404

ตอบโจทย์การเพิ่มศักยภาพวิศวกรนักบริหารจัดการ และวิศวกรเจ้าของธุรกิจ และเป็นการใช้เวลาในการศึกษาอย่างคุ้มค่า

โดยมีการใช้เวลาในการเรียนการสอนทั้งสิ้น  4+1  ปี ค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งสิ้น 360,000 บาท ตลอดทั้ง 2 หลักสูตร เริ่มเข้าเรียนในรายวิชาของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ของหลักสูตรปริญญาตรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดาพร สาวม่วง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สจล. กล่าวถึงความสำคัญและความร่วมมือในการจัดทำหลักสูตรร่วมนี้ ว่าเป็นแนวทางสำคัญของคณะ ในการต่อยอดสร้างนักบริหาร ผู้ประกอบการ ให้กับนักศึกษาสาขาอื่นๆ เพื่อให้ผู้ที่เรียนรู้นั้น ได้มีการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดของทุกองค์กร​ให้เกิดประสิทธิภาพ​และประสิทธิผลสูงสุด ยิ่งธุรกิจประสบอุปสรรคจากปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้มากเท่าไร​ เรายิ่งต้องเก่งการบริหารมากขึ้นเท่านั้น​

เพื่อ​จัดการทรัพยากรที่ตัวเองมีให้เหมาะสมที่สุด คุ้มค่าที่สุด เพื่อการอยู่​รอดและเจริญ​เติบโต​ได้ในทุกสถานการณ์ ดังนั้น คณะบริหารธุรกิจ พร้อมที่จะสร้าง/เชื่อมหลักสูตรกับทุกคณะเพื่อ newskill/reskill นักศึกษา สจล ในยุค disruptive ได้ทีเดียว

นอกเหนือจากหลักสูตรปริญญาแล้ว คณะบริหารธุรกิจยังมีหลักสูตรวิชาโทให้เลือกตามความสนใจอีก 2 หลักสูตร ในหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการระดับโลก (นานาชาติ) และหลักสูตรบริหารธุรกิจ (ไทย) และในไม่ช้า จะมีหลักสูตรวิชาโทของเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ เพื่อรองรับการเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนในตลาดการเงินเพิ่มเติมด้วย

Last modified on Monday, 12 July 2021 11:16
X

Right Click

No right click