October 03, 2023

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF ร่วมกับ บริษัท เอสซีจี บิลดิ้ง แอนด์ ลีฟวิ่งแคร์คอนซัลติ้ง จำกัด (BLC) บริษัทที่ปรึกษาในด้านการพัฒนาอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และบริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (CPAC) ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมการก่อสร้าง ภายใต้ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการพัฒนาอาคารเขียว นวัตกรรมการก่อสร้าง อาคารและฟาร์มประหยัดพลังงาน เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างยั่งยืน” นำร่อง  3 โครงการสร้างสุขภาวะที่ดีของผู้ใช้อาคาร  เป็นมิตรกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม ตอบโจทย์ก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

พิธีลงนามความร่วมมือในวันนี้ (22 มีนาคม 2566) เป็นความร่วมมือของทุกฝ่ายที่มีความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความยั่งยืน โดยร่วมกันกำหนดแนวทางพัฒนาโครงการอาคารเขียวและการนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบและการก่อสร้างอาคารและโรงงานในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร เพื่อขอรับรองมาตรฐานอาคารเขียวให้ได้ตามแผนงานที่กำหนด และพัฒนาการก่อสร้างโครงสร้างต่าง ๆ  โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม  เพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ  โดยมี  นายพีรพงศ์ กรินชัย  ผู้บริหารสูงสุด  สายงานวิศวกรรมกลาง  เป็นตัวแทนของซีพีเอฟ ร่วมลงนามกับ นายวชิระชัย คูนำวัฒนา Managing Director บริษัท เอสซีจี บิลดิ้ง แอนด์ ลีฟวิ่งแคร์คอนซัลติ้ง จำกัด และ นายสุรชัย นิ่มละออ President-Green Solution Business  บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด เพื่อยกระดับมาตรฐานการก่อสร้างสู่อาคารประหยัดพลังงาน  มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และสร้างสุขภาวะที่ดีของผู้ใช้อาคาร  ณ  ห้องบอร์ดรูม  อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์   สีลม

นายพีรพงศ์ กรินชัย ผู้บริหารสูงสุด  สายงานวิศวกรรมกลาง ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า   ซีพีเอฟ ในฐานะผู้นำธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร  ให้ความสำคัญกับการสร้างกระบวนการผลิตที่ทันสมัย ได้มาตรฐานระดับสากล โดยใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม     ซึ่งความร่วมมือระหว่างซีพีเอฟและกลุ่ม SCG เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี  ตอบโจทย์แนวทางการดำเนินธุรกิจของทั้งสองบริษัทที่มุ่งสู่เป้าหมายความยั่งยืน  ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามแนวนโยบายของประเทศไทยและประชาคมโลก ด้วยการร่วมมือกันดำเนินโครงการเพื่อขอรับรองมาตรฐานอาคารเขียว โดยในปีนี้ มีแผนที่จะดำเนินโครงการ 3 โครงการ  ได้แก่  โครงการโรงงานชำแหละและตัดแต่งสุกรศรีสะเกษ ห้องปฏิบัติงานและสำนักงานธุรกิจสัตว์น้ำ สมุทรปราการ   โรงงานผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง สระบุรี  มุ่งเน้นให้เป็นต้นแบบของอาคารประหยัดพลังงาน   ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สร้างสุขภาวะที่ดีของผู้ที่ทำงานในอาคาร เป็นมิตรกับชุมชนและดูแลสิ่งแวดล้อม สอดรับกับเป้าหมายของซีพีเอฟที่มุ่งสู่องค์กรลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net-Zero)ในปี 2050 (พ.ศ. 2593) และมีเป้าหมายใช้พลังงานหมุนเวียน  100 % 

นายวชิระชัย คูนำวัฒนา Managing Director บริษัท เอสซีจี บิลดิ้ง แอนด์ ลีฟวิ่งแคร์คอนซัลติ้ง กล่าวว่า SCG มีเป้าหมายในการส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรต่างๆในการพัฒนาอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะที่ดีของผู้อยู่อาศัย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero) ซึ่งสอดรับกับเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของซีพีเอฟ  จากความร่วมมือในครั้งนี้ ทางSCG พร้อมจะนำความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาในการขอรับมาตรฐานอาคารเขียว    เพื่อยกระดับมาตรฐานอาคารที่ลดการใช้พลังงาน สร้างสุขภาวะที่ดีขึ้นต่อผู้ใช้งาน ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อการประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ด้าน นายสุรชัย นิ่มละออ  President-Green Solution Business  บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ CPAC จะนำความเชี่ยวชาญสร้างสรรค์และนำนวัตกรรมโซลูชั่นสำหรับนวัตกรรมการก่อสร้างมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการก่อสร้างใหม่ และซ่อมแซมโครงสร้างอาคารของซีพีเอฟ  เพื่อตอบโจทย์ความต้องการ และแนวทางการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความยั่งยืน ซึ่งซีพีเอฟให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตที่ทันสมัยได้มาตรฐานระดับสากล โดยใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนให้กับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่านการนำนวัตกรรมก่อสร้างเข้ามาช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

สถานเอกอัครราชทูตไทย-สวีเดน ร่วมกับเอสซีจีและพันธมิตร ร่วมผลักดันโมเดลจัดการป่ายั่งยืนระดับโลกจากสวีเดน

จับมือภาครัฐและโรงเรียนลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนการจัดการขยะ เพิ่มปริมาณการรีไซเคิล เน้นให้เยาวชนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง

นายอรรถพงศ์ สถิตมโนธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีจี คลีนเนอร์ยี่ จำกัด  และนายอิทธิ ทองแตง รองประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม 5  ในเครือโรงพยาบาลพญาไท และ เครือโรงพยาบาลเปาโล   ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้บริการเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านพลังงานสีเขียวของกลุ่มโรงพยาบาล ทั้ง 12 แห่งในเครือโรงพยาบาลพญาไท และเครือโรงพยาบาลเปาโล มุ่งสู่การเป็น Green Hospital (โรงพยาบาลสีเขียว)  ปัจจุบันกลุ่มโรงพยาบาลโดยมีเป้าหมายการใช้พลังงานหมุนเวียนให้ได้ 40% ภายปี พ.ศ. 2570   และปล่อยก๊าซเรือนกระจกคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2593

นายชนะ ภูมี ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารความยั่งยืน เอสซีจี นายวรการ พงษ์ศิริกุล Cement  Plant Director บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายอนุชาติ สุปัญญา ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรจังหวัดลำปาง สมาคมเพื่อการเรียนรู้ป่าชุมชน จ.ลำปาง และคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน 5 พื้นที่ ได้แก่ ป่าชุมชนบ้านหาดปู่ด้าย, ป่าชุมชนบ้านขอใต้, ป่าชุมชนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม, ป่าชุมชนบ้านร่องเคาะและป่าชุมชนบ้านสบลืน ได้ร่วมมือทำบันทึกข้อตกลงอนุรักษ์ บำรุง และปลูกเสริมป่าชุมชนอย่างยั่งยืนบนพื้นที่ป่าชุมชนจำนวน 3,000 ไร่ ณ ชุมชนบ้านขอใต้ จังหวัดลำปาง

นายชนะ ภูมี กล่าวว่า “เอสซีจีดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลตามแนวทาง ESG 4 plus คือ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2050 ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลดความเหลื่อมล้ำ และร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ โครงการอนุรักษ์ บำรุง และปลูกเสริมป่าชุมชนอย่างยั่งยืนนี้ ดำเนินการบนพื้นที่ 3,000 ไร่ ที่เอสซีจี มุ่งหวังให้เป็นโมเดลต้นแบบที่ดำเนินการโดยชุมชนเพื่อประโยชน์ของชุมชน ในการดูแลแหล่งต้นน้ำให้อุดมสมบูรณ์ สร้างอาหาร สร้างรายได้ให้กับชุมชน ตลอดจนเป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตามธรรมชาติ นอกจากนี้ จะมีการประเมินการกักเก็บคาร์บอนและขึ้นทะเบียนขอคาร์บอนเครดิต เพื่อแหล่งกักเก็บดูดซับคาร์บอน เอสซีจี เชื่อมั่นว่าจะช่วยให้เกิดการปลูก ฟื้นฟูป่าแบบมีส่วนร่วม ต่อยอดแนวทางการปลูกป่าอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปขยายผลในพื้นที่อื่นๆ ได้ต่อไป” 

X

Right Click

No right click