December 08, 2022

God is Dead

August 07, 2020

ผมทราบข่าวการสวรรคตจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เมื่อกำลังจะขึ้นเครื่องออกนอกประเทศ เพื่อมุ่งหน้าสู่มหานครนิวยอร์ก 

Leader in AEC Era

March 18, 2020

ในที่สุดการมาถึงของ AEC ได้สร้างการบบรจบพบกันของความร่วมมือการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจของประชาคม AEC แม้ยังมีอีกหลายวาระของความร่วมมือที่ยังต้องจัดการในรายละเอียด

In my opinion

March 18, 2020

ประเทศไทยต้องการการปรับเปลี่ยนกระบวนความคิดใหม่ หรือ mindset ใหม่เพื่อที่จะก้าวข้ามไปสู่โหมดการสร้าง Innovation อย่างจริงจัง

“ชนเผ่าอนารยชนก็ยังมีผู้ปกครอง ไม่เหมือนกับดินแดนอารยะของเรา ที่กลับไร้ผู้ปกครอง”  --- ขงจื้อ (หลุนอี่ว์ เล่มที่ 3 บทที่ 5)

Page 1 of 5
X

Right Click

No right click