February 22, 2024

เลือกเรียนวิชาเสริมได้หลากหลายตามใจชอบ เน้นเพิ่ม Multi Skill เสริมแกร่งให้กับ นศ. รองรับ Second Job เทรนด์การทำงานยุคใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ต.ดร.วัฒนา มานนท์ คณบดีวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT: College of Aviation Development and Training ) และผู้อำนวยการสถาบันการบิน (DAA ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) เปิดเผยว่า งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน มีผู้ทำวิจัยไม่มากและหัวข้อส่วนใหญ่จะเป็นหัวข้อทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัย แรงจูงใจ และพฤติกรรมของผู้บริโภค ที่มีผลต่อการตัดสินใจในการใช้บริการสายการบิน ส่วนงานวิจัยเชิงลึกก็มีจำนวนน้อยเช่นกัน โดยส่วนใหญ่หัวข้อจะสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานในสาขานั้น ๆ เช่น หลักการบริหารการจราจรทางอากาศในสนามบินต่าง ๆ เป็นต้น ดังนั้น เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้กับบุคลากรที่อยู่ในอุตสาหกรรมการบิน ได้เข้าใจหลักการทำการวิจัย และเพื่อนำผลงานวิจัยไปเป็นแนวทางในการดำเนินการ หรือเป็นเครื่องมือที่ช่วยเหลือในการติดตามและประเมินผล รวมถึงนำไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาองค์กร สถาบันการบินจึงเปิดอบรมใน หลักสูตรเทคนิคการทำวิจัยในอุตสาหกรรมการบิน เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยรุ่นใหม่นำผลงานวิจัยไปปรับใช้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบินให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ต.ดร.วัฒนา กล่าวด้วยว่า นับเป็นครั้งแรกของไทยสำหรับการเปิดอบรมในหลักสูตรเทคนิคการทำวิจัยในอุตสาหกรรมการบิน โดยได้แนวคิดมาจากความต้องการขององค์กรหนึ่งที่อยู่ในอุตสาหกรรมการบิน ที่เกิดปัญหาเกี่ยวกับการลาออกของพนักงานจำนวนมาก เพื่อค้นหาปัญหาและหาแนวทางแก้ไข ทางองค์กรดังกล่าวจึงร้องขอให้ทางสถาบันเปิดคอร์สสอนการทำวิจัยให้กับบุคลากรภายใน เพื่อนำผลงานวิจัยไปเป็นแนวทางในการหาปัจจัยที่ส่งผลให้พนักงานลาออก และจะได้นำข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปปรับปรุงแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ทำให้สถาบันมองเห็นถึงความต้องการด้านนี้ จึงเปิดอบรมในหลักสูตรการทำวิจัยฯ ขึ้น  โดยหัวข้อในการฝึกอบรมจะประกอบไปด้วย  การปูพื้นฐานการทำวิจัยด้านการบิน อาทิ  ภาพรวมของอุตสาหกรรมการบินโลก การวางแผนการวิจัยเพื่อความสำเร็จ เทคนิคการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้รายละเอียดเชิงลึกของอุตสาหกรรมการบิน ทั้ง 9 กิจกรรมของการบินพลเรือน จากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการบินและผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบการวิจัยและสถิติ

หลักสูตรที่เปิดอบรมนี้เป็นหลักสูตรติดอาวุธให้นักวิจัยมือใหม่ นอกจากจะเหมาะกับคนในอุตสาหกรรมการบินแล้ว ยังเหมาะกับนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจการวิจัยด้านการบิน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 061-863-7991 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Line : @daa_dpu https://www.daatraining.com/ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ต.ดร.วัฒนา มานนท์ คณบดีวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT: College of Aviation Development and Training ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) เปิดเผยว่า ขณะนี้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบินฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้บุคลากรทั้ง 2 อุตสาหกรรมขาดแคลนจำนวนมาก จากผลสำรวจของ IATA พบว่าปัจจุบันสายการบินทั่วโลกมีจำนวนผู้โดยสารกลับมาใช้บริการ จำนวน 4,500 ล้านคนต่อปี ซึ่งใกล้เคียงกับช่วงก่อนเกิดโควิด -19 ในปี 2562 ที่มีจำนวน 4,540 ล้านคน ส่วนรายได้ของภาคการบินฟื้นกลับมาประมาณ 8 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับประเทศไทยมีเที่ยวบินเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน ได้แก่ สนามบินสุวรรณภูมิมีทั้งหมด 826 เที่ยวบินต่อวัน ขณะที่สนามบินดอนเมืองมี 481 เที่ยวบินต่อวัน ซึ่งตัวเลขที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่ตั้งเป้าให้คนเดินทางท่องเที่ยวไทยจำนวน 30 ล้านคนต่อปี ขณะนี้ผ่านไป 8 เดือนมีผู้โดยสารเดินทางมาไทยแล้วจำนวน 17 ล้านคน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ต.ดร.วัฒนา กล่าวว่า จากสถิติดังกล่าว CADT DPU ในฐานะสถาบันการศึกษา ที่มุ่งมั่น สร้างมืออาชีพด้านธุรกิจการบิน ได้เตรียมหลักสูตรผลิตบุคลากรเพื่อรองรับตลาดแรงงานด้านการบิน ด้วยการจัดหลักสูตรพิเศษ 2 หลักสูตร ดังนี้ หลักสูตรที่ 1.สำหรับกลุ่มเด็กชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายรวมถึงนักศึกษาใหม่ เป็นหลักสูตรสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration) ให้กับเด็ก โดยการจัดค่ายการบินร่วมกับ เพจเด็กม.ปลาย เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบินทั้ง 9 กิจกรรมของการบินพลเรือน ที่สำคัญจะได้รู้ว่าตนเองเหมาะกับอาชีพอะไรสังกัดอยู่ส่วนไหน นอกจากนี้ ยังมีการเตรียม MOU (Memorandum of Understanding) กับสมาคมสโมสรลูกเสืออากาศ เพื่อดึงกลุ่มเด็กนักเรียนที่อาศัยอยู่ใกล้สนามบินหรือกองบินทั่วประเทศ มาเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนด้านการบิน โดยเตรียมเปิดตัวครั้งแรกที่กองบิน 46 จังหวัดพิษณุโลกในเร็วๆนี้

คณบดี CADT DPU กล่าวเพิ่มเติมว่า หลักสูตรที่ 2 เป็นกลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ถึง ชั้นปีที่ 4 รวมถึงผู้ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วประมาณ 1-2 ปี ที่มีความฝันอยากก้าวเข้าสู่การเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ทางสถาบันการบิน (DAA) จึงเตรียมหลักสูตรติดปีกให้เป็นนางฟ้าอย่างสมบูรณ์แบบ ด้วยหลักสูตร Cabin Crew Born to be by DAA โดยรายละเอียดในหลักสูตรนั้น วันแรก Grooming day จะมีการเทรนด์การแต่งกายทำผม และเลือกเครื่องสำอางให้เหมาะกับโทนผิว วันที่ 2 Personality day เทรนด์เรื่องบุคลิกภาพ การใช้สีหน้า และน้ำเสียงในการสนทนา รวมถึงเทคนิคการทำ Resume และการตอบคำถามให้โดนใจกรรมการ วันที่ 3 IATA Airline Customer Service เป็นการ Up Skill เพิ่มโอกาสให้ได้งานด้วย IATA Certificate ส่วนวันสุดท้าย Exclusive Interview Day จะสอนเทคนิคสอบสัมภาษณ์แบบกลุ่ม แบบเดี่ยว ทั้งเวอร์ชั่นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยจะเริ่มเรียนทุกวันเสาร์จำนวน 4 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม ถึง 11 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00-16.00 น. สอบถามเพิ่มเติมที่ โทร. 061-863-7991 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Line : @daa_dpu หรือคลิก Link https://lin.ee/hHrcpYa แบบฟอร์มลงทะเบียน https://forms.gle/R8ZF3ccMzu69UjWp9

“ถือเป็นครั้งแรกของ DAA ที่เปิดโอกาสให้คนที่มีความฝันอยากเป็นแอร์-สจ๊วต เข้ามาเทรนด์ก่อนสอบกับผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์จากสายการบินต่าง ๆ ทุกคนที่เข้ามาอบรมจะได้รับความรู้เชิงลึกและเทคนิคการสัมภาษณ์งานที่ตรงใจกรรมการมากที่สุด ที่สำคัญหลังจากผ่านการอบรมสามารถสมัครสอบเพื่อรับ Certificate จาก IATA ได้อีกด้วย และสามารถนำไปแนบการสมัครงานเพิ่มโอกาสในการได้คะแนนพิเศษที่ไม่ควรพลาด

ผู้ที่ผ่านการอบรมจะมีความเป็นตัวเองอย่างสง่างาม มีความมั่นใจในการพิชิตใจกรรมการมากขึ้น ทั้งนี้หากผู้เข้าอบรมสามารถนำไปปฏิบัติได้ตามที่อบรม จะผ่านการสอบสัมภาษณ์ได้อย่างไม่ยากแน่นอน นอกจากนี้ทาง DAA ยังมีความพร้อมในการเปิดหลักสูตรพิเศษที่หลากหลาย หากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ บริษัทวิทยุการบิน พนักงานอำนวยการบิน เป็นต้น เปิดรับสมัครงานในตำแหน่งเฉพาะทาง เราพร้อมที่จะผลิตนักศึกษาให้ตรงกับความต้องการของแต่ละหน่วยงานในอุตสาหกรรมการบิน” คณบดี CADT DPU กล่าวในตอนท้าย

เรียนทั้งที่ไทย-เกาหลี พร้อมรับปริญญา 2 ใบ -หนุนเรียนซัมเมอร์ ณ แดนกิมจิ ฟรี !!!

สร้างมืออาชีพตอบโจทย์ตลาดแรงงาน พร้อมปั้น นศ. สู่ Influencer  สร้างรายได้ระหว่างเรียน

X

Right Click

No right click