EXIM BANK ประสบความสำเร็จในการเสนอขายพันธบัตรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อ SMEs (SME Green Bond) ครั้งแรกภายใต้กรอบการระดมทุนเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Finance Framework) อายุ 3 ปี มูลค่ารวม 3,500 ล้านบาท เพื่อนำไปใช้สนับสนุนสินเชื่อโครงการพลังงานสะอาดให้แก่ผู้ประกอบการกลุ่ม SMEs โดยมีธนาคารออมสินเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายพันธบัตร และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจำหน่ายพันธบัตร และนายทะเบียนพันธบัตร ซึ่งนักลงทุนชั้นนำในประเทศไทยตอบรับเป็นอย่างดีด้วยยอดการจองซื้อสูงกว่าวงเงินที่เสนอขายถึง 2.5 เท่า ทำให้ระดมทุนได้ในอัตราดอกเบี้ยที่ดี ท่ามกลางตลาดการเงินที่มีความผันผวนและภาวะดอกเบี้ยขาขึ้น ตอกย้ำบทบาทการเป็นผู้นำด้านการเงินสีเขียว เติมเต็ม Green Financial Ecosystem ให้ครบวงจรมากขึ้น

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยว่า EXIM BANK ออก SME Green Bond เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 โดยเสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ ในรูปแบบพันธบัตรประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 2569 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.71% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุพันธบัตร มูลค่ารวม 3,500 ล้านบาท พันธบัตร SME Green Bond ที่เสนอขายในครั้งนี้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับ AAA โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด สะท้อนถึงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและมั่นคงของ EXIM BANK ต่อเนื่องจากการเสนอขาย Green Bond ในปี 2565 และในปี 2566 ยังคงได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุนชั้นนำในประเทศไทยด้วยยอดการจองซื้อสูงกว่าวงเงินที่เสนอขายถึง 2.5 เท่า ทำให้ EXIM BANK สามารถระดมทุนได้เกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ และได้อัตราดอกเบี้ยที่ดีในช่วงที่ตลาดการเงินมีความผันผวนและอัตราดอกเบี้ยอยู่ในช่วงขาขึ้น

กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK กล่าวว่า ที่ผ่านมา EXIM BANK ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG Economy) ไปแล้วประมาณ 30% ของพอร์ตสินเชื่อรวมของธนาคาร หรือประมาณ 50,000 ล้านบาท และตั้งเป้าหมายจะขยายสินเชื่อ BCG ของธนาคารเป็น 100,000 ล้านบาทภายในปี 2570 สนับสนุนการนำพลังงานสะอาดมาใช้พัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการอุปโภคบริโภคและการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ การออกพันธบัตรในครั้งนี้จึงตอกย้ำความมุ่งมั่นของ EXIM BANK ในการบริหารจัดการการเงินอย่างมีความรับผิดชอบตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ขยายผลความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนให้ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ นำไปสู่ความร่วมมือระดับชุมชน สังคม และนานาประเทศเพื่อสร้างโลกที่สะอาดและเติบโตอย่างสมดุลในทุกมิติ 

ทั้งนี้ EXIM BANK ได้รับรางวัล Best Green Bond ประเภทสถาบันการเงินจากเวทีระดับโลก The Asset Triple A Awards 2022 จัดโดย The Asset นิตยสารการเงินชั้นนำแห่งเอเชีย และรางวัล State Owned Enterprise ESG Bond of the Year จากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association : ThaiBMA) จากการออกพันธบัตรเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) จำนวน 2 รุ่น มูลค่ารวม 5,000 ล้านบาท ในปี 2565

“ด้วยเป้าหมายสู่การเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน EXIM BANK มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจที่สร้างผลตอบแทนให้แก่ทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน สร้างผลลัพธ์ที่เป็นเลิศให้แก่ลูกค้าผู้ประกอบการ ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งต่ออนาคตที่ดีสู่คนรุ่นหลัง ธนาคารจึงพัฒนารูปแบบการดำเนินธุรกิจและผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เป็นการลงทุนในระยะยาวเพื่อความยั่งยืนของภาคธุรกิจ เสริมสร้างการพัฒนาสังคมและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญและจุดแข็ง ตลอดจนเครือข่ายพันธมิตร ในการบริหารจัดการการเงินและดำเนินธุรกิจที่นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทยและโลกโดยรวม” ดร.รักษ์ กล่าว

นายชลัช รัตนบุญนิธิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ดร.วิชัย ลิมปิติกรานนท์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจ มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย และนางประภัสสร ชูทอง ประธานชุมชนหลัง ว.ค.จันทรเกษม เขตจตุจักร ร่วมพิธีเปิดอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการสตรีกลุ่มเปราะบาง เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการสตรีในชุมชนรอบ EXIM BANK ประกอบด้วยพื้นที่เขตพญาไทและเขตจตุจักร ด้วยการให้ความรู้ในการประกอบธุรกิจ การตลาดในยุคดิจิทัล การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความแตกต่างและการขายสินค้าออนไลน์ เพื่อให้ผู้ประกอบการสตรีกลุ่มเปราะบางสามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งสร้างโอกาสในการพัฒนาธุรกิจสู่การส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศต่อไป ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็ว ๆ นี้

EXIM BANK แต่งตั้งนายชาติอวยชัย พุทธิยิ่งยงกุล เป็นผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) พร้อมด้วย ดร.ชัยชาญ เจริญสุข ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (TNSC) รศ.ดร.วิชิตา รักธรรม คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) และ ดร.ตรียุทธ พรหมศิริ ประธานสาขาภาวะผู้ประกอบการและนวัตกรรม CMMU เข้าร่วมพิธีเปิดหลักสูตรปริญญาโท สาขาภาวะผู้ประกอบการและนวัตกรรม (Entrepreneur and Innovation : EI) ซึ่ง EXIM BANK ร่วมกับ TNSC และ CMMU จัดขึ้นเพื่อสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการธุรกิจด้วยนวัตกรรมป้อนเข้าสู่ภาคธุรกิจ โดยได้รับการสนับสนุนทั้งด้านความรู้และเงินทุนที่พร้อมสร้างนักรบเศรษฐกิจไทยจำนวนเพิ่มมากขึ้นในเวทีการค้าโลกยุคใหม่ โดย EXIM BANK ร่วมพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรภาวะผู้ประกอบการและนวัตกรรม รวมทั้งเป็นวิทยากรในงานสัมมนา ENTREPRENEURSHIFT เปลี่ยนทิศธุรกิจ คิดต่าง สร้างนวัตกรรม แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับทางลัดสู่ความสำเร็จของ SMEs ยุคใหม่ที่ต้องกล้าเริ่มต้นหรือขยายธุรกิจที่มีมูลค่าเพิ่มจากธุรกิจรูปแบบเดิมสู่ตลาดโลก โดยบริหารความเสี่ยงทางการค้าระหว่างประเทศอย่างรู้เท่าทันและเป็นมืออาชีพ พร้อมทั้งนำเสนอบทบาทของ EXIM BANK ในการเติมความรู้ เติมโอกาส และเติมเงินทุน เพื่อสนับสนุนให้ SMEs ไทยมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นต่อเศรษฐกิจไทย เพิ่มมูลค่าการส่งออก และต่อยอดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ CMMU เมื่อเร็วๆ นี้

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ประกาศคะแนนประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ปี 2565 ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ State Enterprise Assessment Model (SE-AM) โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานใน 3 ด้านหลัก ได้แก่ 1. การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ 2. การดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 3. การบริหารจัดการองค์กรทั้ง 8 ด้าน (Core Business Enablers) ซึ่ง EXIM BANK มีผลการดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์ที่โดดเด่น ได้รับคะแนนเต็ม 5.0000 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และมีคะแนนรวมอยู่ที่ 4.3898 สูงเป็นลำดับที่ 6 จากรัฐวิสาหกิจทั้งหมด 51 แห่ง

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK เปิดเผยว่า ความสำเร็จในครั้งนี้เป็นผลมาจากความมุ่งมั่น ทุ่มเท และทำหน้าที่อย่างแข็งขัน ตั้งแต่ระดับคณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางและยุทธศาสตร์องค์กร วางแผนงานและแนวทางบริหารจัดการองค์กร โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนำพาองค์กรให้สามารถดำเนินภารกิจได้สำเร็จและมีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศในด้านต่าง ๆ โดยในปี 2565 EXIM BANK ได้สร้างปาฏิหาริย์ (Miracle Maker) ในหลากหลายมิติ อาทิ ยอดคงค้างสินเชื่อ 168,331 ล้านบาท เติบโต 2 หลักต่อเนื่อง 2 ปีและสูงสุดตั้งแต่ธนาคารเปิดดำเนินงานในปี 2537 ปริมาณธุรกิจสะสมบริการประกัน 169,338 ล้านบาท เติบโต 2 หลักต่อเนื่อง 2 ปีและสูงสุดตั้งแต่เปิดดำเนินงาน ยอดคงค้างสินเชื่อสนับสนุนความยั่งยืนและจำนวนลูกค้าทั้งธนาคารเติบโต 2 หลักต่อเนื่อง 2 ปีและสูงสุดตั้งแต่เปิดดำเนินงาน เป็นต้น

ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจโลกและผลกระทบต่อประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศไทย EXIM BANK ยังคงดำเนินตามแผนยุทธศาสตร์ที่จะขับเคลื่อนและสร้างรากฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้แก่ประเทศไทย ภายใต้บทบาท “ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย“ ที่มุ่งสู่ความยั่งยืน ส่งเสริมการบุกตลาดการค้าการลงทุนที่มีศักยภาพ สนับสนุนธุรกิจไทยให้เติบโตในตลาด CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม) และ New Frontiers รวมทั้งยกระดับสินค้าและบริการของไทยให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยทุกระดับพร้อมที่จะเข้าสู่ Supply Chain การส่งออก การพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจใหม่ที่มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ พร้อมสานพลังพันธมิตรทุกภาคส่วนเดินหน้าสร้างระบบนิเวศสีเขียว ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการเสริมอาวุธให้ SMEs เป็นนักรบเศรษฐกิจได้อย่างแข็งแกร่งด้วยการสนับสนุนแบบครบวงจร เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียม เพื่อสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล จนได้รับรางวัลเกียรติยศมากมาย อาทิ รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านลูกค้า (Thailand Quality Class Plus : Customer) ประจำปี 2565

“EXIM BANK กล้าที่จะปรับเปลี่ยนองค์กรให้มีบทบาทมากขึ้นต่อการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน โดยยึดมั่นในเป้าหมายที่จะตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ เราจึงสร้างคนและทีมที่แข็งแกร่งที่จะทำหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทไปสู่เป้าหมายขององค์กรที่ปรับตัวและรับมือได้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจตั้งแต่ฐานรากในชุมชนให้เชื่อมโยงกับ Supply Chain ของโลกได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน” ดร.รักษ์ กล่าว

X

Right Click

No right click