October 05, 2022

KBS กับการก้าวผ่าน COVID - 19

November 02, 2021 4340

ความท้าทายด้านการจัดการศึกษา ภายใต้การบริหารของ "ผศ.ดร.สุดาพร สาวม่วง"

3 ปีกว่ากับการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ (KBS KMITL BUSINESS SCHOOL สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล. - KMITL) ของ "ผศ.ดร.สุดาพร สาวม่วง" ที่วันนี้แม้ต้องประสบกับปัญหาโควิด -19 มาตลอด 2 ปีกว่า แต่ KBS สามารถพาตัวเองก้าวสู่ความเป็น International outlook และเป็นผู้นำในการเรียนการสอนผ่านออนไลน์ได้อย่างเต็มภาคภูมิ

การมาของโควิด-19 ทำให้เกิดความปกติใหม่ (New Normal) ทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม และการใช้ชีวิตที่ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะการเว้นระยะห่างทางสังคม (SOCIAL DISTANCING) ซึ่งส่งผลต่อการพบปะพูดคุย การพบหน้ากันแบบ face to face การศึกษาในอนาคตจึงต้องสร้างระบบการเรียนการสอนแบบ Hybrid learning ซึ่งจะเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าวิกฤติจะยังคงอยู่หรือหมดไป แต่การศึกษาหยุดไม่ได้

สำหรับด้านการศึกษาในยุคโควิด-19 ก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน ในฐานะคณบดี KBS "ผศ.ดร.สุดาพร" เล่าให้ฟังถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพื่อรับมือกับวิกฤตครั้งนี้ว่า "โควิด - 19 ทำให้ทุกคนต้องปรับตัว เพราะมาเร็วมากและส่งผลกระทบต่อธุรกิจต่างๆ แม้แต่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนของ KBS ก็ต้องปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ทั้งโปรแกรมการประชุมต่างๆ เทคนิคการสอนเพื่อให้เด็กได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานไปพร้อมๆ กัน อาจารย์ต้องมีเทคนิคทำให้รู้สึกว่าการเรียนออนไลน์ไม่น่าเบื่อ อาจารย์ในฐานะคณบดียังมีหน้าที่ต้องปรับเรื่องสภาพจิตใจให้กับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน เพื่อสร้างกำลังใจให้กับเขา เช่น จัดกิจกรรม ร้องเพลง เกม สันทนาการ การดินเนอร์ออนไลน์ ในโอกาสต่างๆ เช่น งานวันเกิด ฯลฯ สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนมีความรู้สึกใกล้ชิดกัน และรู้ไม่ได้หายจากกันไปไหน รู้สึกอุ่นใจ มีกำลังใจ แม้แต่นักศึกษาก็เช่นกัน ต้องปรับตัวทำให้มีความเข้าใจในการเรียนออนไลน์มากขึ้น"

ด้านผลกระทบที่เกิดขึ้นกับการบริหารงานในช่วงโควิด - 19 และหลังโควิด - 19 "ผศ.ดร.สุดาพร" มองว่า การบริหารงานช่วงนี้เป็นเรื่องที่ท้าทาย แต่สำหรับ KBS แล้วมีความพร้อมในเรื่องนี้เพราะนักศึกษานานาชาติทั้งนักศึกษาจากประเทศอาเซียนทุกชาติ นักศึกษาจากฝรั่งเศส ฟินแลนด์ ปากีสถาน ออสเตรเลีย ออสเตรีย จีน อินโดนีเซีย ฯลฯ ทำให้ต้องเตรียมพร้อม และเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่องการสอนออนไลน์ เป็นการจัดการศึกษาแบบ Future of Learning เพื่อก้าวสู่ความเป็น International outlook ในอนาคต

สิ่งที่ KBS ได้ดำเนินการมาโดยตลอด คือ การมุ่งเน้นความเป็นเลิศ การพัฒนาอย่างยั่งยืน และการทำงานแบบทีมซึ่งสอดรับกับค่านิยมใหม่ของ สถาบันฯ นั้นคือ KMITL FIGHT (Futurist Ignite Greatness Honor Team spirit) เราพร้อมเดินไปกับสถาบันฯ ผู้บริหารทุกคนต้องเป็น Change Catalyst เรามีแผนที่จะสื่อสารค่านิยมนี้ไปกับอาจารย์ และ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน เพื่อก่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีด้านวิชาการ และพร้อมเป็นส่วนหนึ่งกับสถาบันฯ

 

 

สู่ความเป็น International outlook ด้วย KBS Online

แม้โควิด-19 จะส่งผลกระทบด้านลบเป็นส่วนใหญ่ แต่ผลดีก็มีเช่นกัน คือทำให้การศึกษาผ่านออนไลน์เกิดขึ้นได้จริง ซึ่งเป้าหมายของ KBS ภายใต้ยุคการบริหารของ "ผศ.ดร.สุดาพร" คือ การก้าวสู่ความเป็น International outlook ซึ่งนับเป็นความท้าทายอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตนี้ KBS ต้องจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนและผู้สอน ด้วยการนำ Learning กับ Education มาผนวกกัน เพราะผู้เรียนไม่สามารถไปมาหาสู่กันได้ ทำให้ KBS มุ่งสู่การเรียนการสอนออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งไม่ใช่เรื่องยากสำหรับ KBS เพราะได้สร้างระบบ KBS online มาตั้งแต่ 3 ปีก่อนแล้ว เพื่อรองรับการเรียนการสอนออนไลน์ และนับเป็นคณะแรกๆ ของ KMITL ที่จัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ คณะจะเน้นการนำเทคโนโลยี  EdTech มาช่วยจัดการเรียนการสอน (Education Technology) โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ใหม่ (Upskill) และพัฒนาทักษะให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง (Reskill) ในรูปแบบ Credit Bank Project สำหรับผู้ที่ไม่มีโอกาสได้เข้าเรียนในระบบ ทั้งศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน หรือบุคคลทั่วไป รวมถึงชาวต่างชาติทำให้ KBS ก้าวสู่ความเป็น International outlook ซึ่งความท้าทายนี้นำไปสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของ KBS ถึง KBS จะรองรับการเรียนการสอนออนไลน์มาก่อนแล้ว แต่วิกฤตครั้งนี้ก็เป็นแรงผลักดันให้ KBS ต้องปรับรูปแบบการเรียนการสอนใหม่ให้เป็นแบบผสมผสาน (Blended Learning) เพื่อจัดการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน เช่น บางท่านต้องการเรียนออนไลน์ บางท่านต้องการเรียนแบบ face to face หรือผสมผสานกันทั้งสองรูปแบบก็สามารถทำได้ ก่อให้เกิดความคล่องตัวกับผู้เรียนมากที่สุด โดยรูปแบบการเรียนการสอน Blended Learning จะจัดการเรียนสอนผ่าน 3 แนวทาง คือ 1.Problem base 2.Project base และ 3.Online base จัดเป็นระบบระบบการเรียนการสอนแบบ  Hybrid learning อีกรูปแบบหนึ่งที่เปิดกว้างขึ้นในการศึกษาของอนาคต

 

MBA Inter Fully online - B.B.A. Global Entrepreneurship

ความภาคภูมิใจของ KBS

สำหรับหลักสูตรออนไลน์ที่ KBS ภูมิใจ คือ หลักสูตร MBA Inter Fully online นับเป็นหลักสูตรออนไลน์หลักสูตรแรกของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ ของประเทศไทยที่จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์จริงๆเต็มรูปแบบโดยก่อนหน้าที่จะเปิดการเรียนการสอนได้มีการเปิดให้ผู้สนใจทดลองเรียนในรูปแบบการเรียนสะสมหน่วยกิตล่วงหน้า (Credit Bank Project) ก่อน ซึ่งการเรียนแบบ Credit Bank คือ การเรียนเพื่อเก็บรายวิชาล่วงหน้าหากต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกก็สามารถนำหน่วยกิตมาเทียบโอนได้ ทำให้ระยะเวลาการเรียนสั้นลงซึ่ง Credit Bank Project เป็นโปรเจ็กต์ที่ได้รับความนิยมอย่างสูง และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

ด้านความแตกต่างของหลักสูตร MBA Inter Fully online กับหลักสูตรออนไลน์อื่นๆ นั้น คือ การนำความรู้ด้านธุรกิจมาผสมผสานกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม ซึ่งสถาบันฯ เกิดมากับวิชาการด้านนี้ ทำให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจ ผู้เรียนจึงสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดเป็นแผนธุรกิจได้ นับเป็นจุดแตกต่างที่สำคัญของหลักสูตร นอกจากนี้ KBS ยังมีหลักสูตรที่แตกต่างจากสถาบันอื่นๆ เช่น ปริญญาตรีควบปริญญาโท หรือ 4+1 โดยหลักสูตรนี้ผู้เรียนระดับปริญญาตรีสามารถศึกษารายวิชาระดับปริญญาโทได้ เป็นการเก็บรายวิชาแบบ Credit  Bank Project หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมก็แตกต่างจากหลักสูตรอื่นๆ ที่เน้นการให้ความรู้ด้านบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม ส่วนทิศทางการเรียนออนไลน์ซึ่งปัจจุบันสถาบันการศึกษาหลายแห่งได้พัฒนาหลักสูตรออนไลน์เพิ่มมากขึ้น ทั้งระดับ Degree และ Non-Degree นั้น ผศ.ดร.สุดาพร ในฐานะที่ KBS เป็นผู้นำทางด้านการเรียนการสอนออนไลน์ มองในเรื่องนี้ว่า "คนเข้าใจผิดคิดว่าหลักสูตรออนไลน์ระดับ Degree มีมาก จริงๆ แล้วที่เกิดมาก คือ วิธีการเรียนออนไลน์ และหลักสูตรระยะสั้น หรือ Non-Degree

สำหรับ KBS เรามีหลักสูตรออนไลน์ทั้งแบบ Degree และ Non-Degree เราอยากสนองความต้องการผู้เยนให้ครบทุกรูปแบบ พยายามที่จะจัดหลักสูตรออนไลน์ให้มากขึ้น ซึ่งการเยนออนไลน์มีข้อดี คือ ทุกคนอยู่แถวหน้าหมด ถ้าเขาเรียนแบบตั้งใจเรียน เขาสามารถถามครูได้ตลอดเวลา" คณะเราเน้นที่จะสร้างทางเลือกการจัดการศึกษาแบบการเรียนที่สนับสนุนศักยภาพเชิงบุคคล Personalized Learning อีกหนึ่งหลักสูตรที่เป็นความภาคภูมิใจของ KBS คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (B.B.A.GE - Bachelor of Business Administration, Global Entrepreneurship) หลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรีที่เน้นหรือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีแรงบันดาลใจที่จะเป็นผู้ประกอบการระดับโลก โดยผู้เรียน 90% มาจากต่างประเทศซึ่งการเรียนการสอนออนไลน์ตอบโจทย์หลักสูตรนี้ได้เป็นอย่างดี

หลักสูตรนี้ยังส่งผลให้ได้รับ World Class Ranking จาก The Universities with Real Impact (WURI) Ranking 2020 โดย ได้รับรางวัล World อันดับที่ 35 ของโลกด้านการสร้างผู้ประกอบการ “การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ” คือ คติพจน์ที่ยึดมั่นมาจนทุกวันนี้

"ผศ.ดร.สุดาพร" ในฐานะคณบดี คณะบริหารธุรกิจ ซึ่งปี 2565 จะเป็นปีที่หมดวาระการบริหารงานโดยตลอดระยะเวลาของการบริหาร แม้ต้องพบกับวิกฤตโควิด - 19 เกือบ 2 ปีกว่า แต่สิ่งที่อาจารย์ยังคงมุ่งมั่นและให้ความสำคัญ คือ "การสร้างคน" ภายในปณิธานที่ว่า "ถ้าเราทำงานแล้วองค์ความรู้ที่เราถ่ายทอดออกไปต้องสามารถสร้างคนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้เขาสามารถบรรลุผลสำเร็จในความตั้งใจของเขา ถ้าเราเรียนบริหารธุรกิจก็คือต้องเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดให้กับวงการบริหารธุรกิจ อาจารย์เป็นนักวิชาการ นักการศึกษา ความตั้งใจสูงสุดของเรา คือ การสร้างให้ผู้เรียนทั้งเด็กไทยและต่างชาติมีองค์ความรู้ที่ดีมีนวัตกรรม และสามารถนำไปประยุกต์ปรับใช้กับบริบทสังคม องค์กร ภายใต้คำว่า การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ"

ดังนั้น การสร้างบัณฑิตคุณภาพออกสู่สังคมเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ "ผศ.ดร.สุดาพร" ด้วยบัณฑิตของ KBS เป็นบัณฑิตได้รับการชื่นชมจากผู้ใช้บัณฑิตว่ามีองค์ความรู้ในระดับที่ดี และสามารถทำงานได้ทันที เพราะบัณฑิตเหล่านี้ผ่านการกระบวนการที่มีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตร การจัดการการเรียนการสอน เครื่องไม้เครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนของบัณฑิตให้ได้รับองค์ความรู้ นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างมากที่ KBS สามารถผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิตดุษฎีบัณฑิต ทั้งจากหลักสูตรไทย และ หลักสูตรนานาชาติ ที่มีคุณภาพออกไปรับใช้ชาติ สังคม หรือโลกด้วยแนวคิดดังกล่าวที่ "ผศ.ดร.สุดาพร" ยึดมั่นมาตลอด ส่งผลให้เมื่อปี 2019 ได้รับรางวัลผู้นำทางด้านการเปลี่ยนแปลงการศึกษาจากเวิลด์ คองเกรส ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ "อาจารย์ภูมิใจอาชีพครู และเป็นผู้บริหารด้วยใจรัก อาจารย์ให้การสนับสนุนคณาจารย์ทุกคนอย่างครบถ้วน เราสนับสนุนให้เขาประสบความสำเร็จทั้งงานวิชาการ งานวิจัย เพื่อให้เขาเอาความรู้เหล่านี้ไปถ่ายทอดในชั้นเรียน และนำไปตีพิมพ์เป็นผลงาน หรือผลิตนวัตกรรมจำหน่ายได้ และ มีสิทธิบัตร ซึ่งผลงานของเขาจะต้องส่งผลต่อการศึกษาการเรียนการสอนในชั้นเรียน สังคมชุมชนด้วย อาจารย์จะเน้นเรื่อง OKR (Objectives & Key Results) หรือเครื่องมือขับเคลื่อนองค์กรให้ไปสู่เป้าหมาย" 

โดย O คือ Objectives วัตถุประสงค์ในการทำงาน KR คือ Key Results ผลสำเร็จในการทำงานเป็นสำคัญ โดยมีการวัดผลทุกๆ เดือน  ในปีหน้าเราพร้อมจะเปิดอาคารเรียนหลังใหม่เพื่อต้อนรับนักศึกษา จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย

อาทิ ห้องสัมมนาสำหรับ 200-300 ที่นั่ง, ห้องเรียน, Co-working Space, Smart Class Room, ห้องสร้างการเป็นผู้ประกอบการ, ห้องตลาดหลักทรัพย์, ห้องเรียนภาษา ฯลฯ

 

สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ KBS เตรียมไว้เพื่อให้ผู้เรียนได้รับองค์ความรู้ด้านบริหารธุรกิจ และยังได้ทำความร่วมมือกับ College, มหาวิทยาลัย และภาคธุรกิจชั้นนำเช่น Homerton College, University of Cambridge, UK, ไทวัสดุ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และอื่นๆ เพื่อจัดการเรียนการสอนร่วมกัน

นอกจากนี้ ได้รับการยอมรับให้เป็นสมาชิกเพื่อรับรองมาตรฐานสากลด้านบริหารธุรกิจระดับโลก จาก AACSB และ Eduniversal ด้วยกายภาพที่จะเกิดขึ้นในปี 2565 จะสะท้อนให้เห็นถึงความเป็น International outlook ของ KBS อย่างสมบูรณ์แบบ และจะทำให้ KBS ก้าวสู่มาตรฐานโลกอย่างรวดเร็วขึ้น "ผศ.ดร.สุดาพร" กล่าวย้ำถึงความสำเร็จในการทำให้ KBS ก้าวสู่ความเป็น International outlook ตาม vision ที่ตั้งไว้ "KBS for the next generation to ASEAN and to the World"


บทความ: กองบรรณาธิการ
รูปภาพ: ภัทรวรรธน์ พงษ์บริพันธ์

Rate this item
(0 votes)
Last modified on Friday, 08 July 2022 07:05
X

Right Click

No right click