Education Move

พร้อมเปิดโรงงานให้นักศึกษาฝึกทักษะให้รู้ลึกรู้จริง และร่วมพัฒนาวิชาการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดย วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงาน DIGITAL TRANSFORMATION 2022
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติ เกี่ยวกับ “การฟอกกาวและย้อมสีเส้นไหม”
เมื่อไม่นานมานี้ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันการศึกษาด้านธุรกิจบริการชั้นแนวหน้าของไทยในเครือโรงแรมดุสิตธานี
รศ. ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมคณะผู้บริหาร
มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) สานฝันนักเรียนที่ขาดแคลน ส่งมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 7,959 ทุน หรือร้อยละ…
ความเป็น International outlook หรือความเป็นสากล สามารถสะท้อนได้ในหลายๆ เรื่อง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดยคณะบริหารธุรกิจ KMITL Business School (KBS)
รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า
X

Right Click

No right click