February 07, 2023

Education Move

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ตอกย้ำจุดยืนผู้นำสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ยืนหยัดขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการสร้างผู้บริหารและผู้ประกอบการยุคใหม่
นักศึกษาเอกการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น ศิลปกรรมศาสตร์ มธบ.ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ก่อตั้งโดยหอการค้าไทย เน้นการเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองต่อภาคธุรกิจมาเป็นเวลานานถึง 60 ปี
ดร.รชฏ ขำบุญ ผู้อำนวยการสถาบันโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) หรือ DPU
-บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) และมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เป็นเวลา 3 ปี…
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นนำโดย รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
38 มหาวิทยาลัยราชภัฏ ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือการดำเนินการว่าด้วย "การพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต ตามนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์…
โครงการความร่วมมือกับหัวเว่ยจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในฐานะ “มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม” และผู้นำด้านการทรานสฟอร์มสู่ดิจิทัลในภาคการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดมหกรรม KKU CSV “มหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน” ครั้งที่ 2
พร้อมเปิดโรงงานให้นักศึกษาฝึกทักษะให้รู้ลึกรู้จริง และร่วมพัฒนาวิชาการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ
X

Right Click

No right click