September 24, 2023

Education Move

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) หรือ DPU
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.)
ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายภาคีสัมพันธ์ และ คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) หรือ…
ในโลกยุคใหม่ที่รูปแบบการเรียนรู้และความต้องการของตลาดแรงงานเปลี่ยนไป อีกทั้งผู้คนมีการตั้งคำถามถึงความสำคัญของสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมมือกับ SkillLane ปรับตัวรับมืออนาคตด้วย TUXSA หลักสูตรปริญญาโทออนไลน์ ที่ช่วยให้ธรรมศาสตร์กลับสู่การเป็น “ตลาดวิชายุคดิจิทัล” ที่ตอบโจทย์โลกสมัยใหม่ …
เปิดพื้นที่ระดมพลนักวิจัย ร่วมพิสูจน์อนาคตงานวิจัยไทยมุ่งสู่ความเป็นเลิศและยั่งยืน
มหาวิทยาลัยมหิดล จับมือพันธมิตร พัฒนาหลักสูตร "Wellness & Healthcare Business Opportunity for Executives…
SCG GRAND, SCG GRAND COSMETICS และมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
X

Right Click

No right click