ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ยกระดับโครงการ UOB My Digital Space (MDS) มอบการศึกษาที่มีคุณภาพแก่นักเรียนขาดโอกาสกว่า 4,000 คน ขยายจาก 3 โรงเรียนสู่ 6 โรงเรียนใน 6 จังหวัดได้แก่กาญจนบุรี สุราษฎร์ธานี ขอนแก่น ชลบุรี พะเยา และลำปาง โครงการ UOB MDS เป็นโครงการหลักที่สนับสนุนด้านการศึกษาของกลุ่มธนาคารยูโอบี มีแผนดำเนินโครงการในระยะยาวเพื่อลดช่องว่างทางการศึกษาของเด็กที่ขาดโอกาสให้เข้าถึงโอกาสในการเรียนรู้ผ่านช่องทางดิจิทัล เพื่อเป็นเครื่องมือให้พวกเขาสามารถประสบความสำเร็จได้ในโลกดิจิทัล และพร้อมที่จะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของอาเซียนไปด้วยกัน โดยนอกเหนือจากการมอบห้องคอมพิวเตอร์และเครื่องมือการเรียนรู้ดิจิทัลวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โครงการ UOB MDS ได้ขยายไปสู่ความรู้ทางการเงินและการแนะแนวอาชีพ นับเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของยูโอบี ในการพัฒนาส่งเสริมเด็กและเยาวชนในอาเซียนให้พร้อมสำหรับเติบโตไปในอนาคต

นายตัน ชุน ฮิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย กล่าวว่า “เพราะเทคโนโลยีได้กำหนดอนาคตแห่งการเรียนรู้ โครงการ UOB My Digital Space จึงมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนเด็กนักเรียนที่ขาดโอกาสให้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ด้วยการผสานเทคโนโลยีเข้ากับการศึกษา ที่จะช่วยพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่างๆ เพื่อให้เด็กพร้อมสำหรับอนาคต อาทิ การคิดเชิงวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และความรู้ทางดิจิทัล พร้อมปลูกฝังความรู้ทางการเงินที่เริ่มตั้งแต่อายุยังน้อย ซึ่งเป็นความมุ่งมั่นของเราที่จะดูแลเคียงข้างชุมชนเพื่อพัฒนาผู้คนในอาเซียน ตอกย้ำบทบาทที่สำคัญของสถาบันการเงิน นับเป็นกลยุทธ์สำคัญการดำเนินงานของเราเพื่อให้แน่ใจว่าเยาวชนในวันนี้จะสามารถเติบโตได้ในระบบเศรษฐกิจอนาคต”

การขยายขอบเขตของโครงการ MDS นับเป็นการดำเนินงานที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการด้านการศึกษาในเวลาที่เหมาะสม ดังเช่นที่ปรากฏจากผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล หรือ PISA ปี 2565 ขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) พร้อมชี้ให้เห็นว่าการริเริ่มการเรียนรู้แบบดิจิทัลหรือ e-learning ให้ประสบความสำเร็จนั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพของทรัพยากรด้านดิจิทัล การมีเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคที่เหมาะสม และความพร้อมใช้งานของแพลตฟอร์มการเรียนรู้

นางสาวกนกวรรณ โชว์ศรี ผู้อำนวยการโครงการร้อยพลังการศึกษา มูลนิธิยุวพัฒน์ กล่าวว่า “ปีนี้ โครงการ UOB My Digital Space ได้บูรณาการองค์ประกอบการเรียนรู้สำคัญเพิ่มเติมสำหรับนักเรียนอีก 2 วิชาได้แก่หลักสูตรการเงินออนไลน์เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีสุขภาพทางการเงินที่ดี และเครื่องมือการแนะแนวอาชีพ เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาตั้งเป้าหมายของตนเองให้เหมาะสมกับความสามารถและคุณค่าของชีวิตได้ ด้วยเครื่องมือดิจิทัลทั้งหมดนี้ทั้งในด้านวิชาการและทักษะชีวิต นักเรียนสามารถเข้าไปเรียนรู้บนระบบออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา

นอกจากเครื่องมือดิจิทัลแล้ว โครงการ MDS ยังมุ่งเสริมศักยภาพให้กับครูผู้สอนเพิ่มเติมในสาขาที่มีความต้องการสูงด้วยวิธีการสอนที่ทันสมัย นายประวิทย์ สิงห์เรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก จังหวัดกาญจนบุรี ยืนยันถึงผลกระทบในการเปลียนแปลงของโครงการ โดยสังเกตเห็นการพัฒนาที่ดีขึ้นเป็นสำคัญในการมีส่วนร่วมและประสิทธิภาพของนักเรียน อันเป็นผลมาจากทรัพยากรการเรียนรู้ดิจิทัลที่นักเรียนสามารถเข้าถึง

นายประวิทย์ สิงห์เรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก จังหวัดกาญจนบุรี หนึ่งในโรงเรียนใหม่ที่ได้รับการสนับสนุนห้องเรียนรู้ดิจิทัล UOB My Digital Space กล่าวว่า “ก่อนหน้าที่เราจะได้รับการสนับสนุนจากโครงการ UOB My Digital Space นักเรียนต้องใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกันด้วยทางโรงเรียนมีคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ขอขอบคุณทางธนาคารยูโอบี ประเทศไทยที่ได้มอบห้องเรียนรู้ดิจิทัลให้กับทางโรงเรียน ซึ่งไม่เพียงแต่เด็กนักเรียนจะได้ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และวิชาเรียนดิจิทัลแล้ว นักเรียนยังได้เรียนกับครูรุ่นใหม่จาก Teach for Thailand อีกด้วย ซึ่งเราได้เห็นผลลัพธ์เชิงบวกที่เกิดขึ้นจากนักเรียนของเรา ที่พวกเขาต่างสนุกกับการเรียนรู้ในชั้นเรียนและมีผลการเรียนที่ดีขึ้น ในขณะเดียวกันยังสนับสนุนครูของเราในการเตรียมการสอนในชั้นเรียนได้ดีมีประสิทธิภาพขึ้น”

ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี โดย นายปิติ ตัณฑเกษม (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย นางประภาศิริ โฆษิตธนากร (ขวาสุด) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านทรัพยากรบุคคล มอบรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาดทีทีบี ประจำปี 2566 จำนวน 9,152,586.08 บาท ให้แก่สภากาชาดไทย โดยมีนายขรรค์ ประจวบเหมาะ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ ณ  ทีเอ็มบีธนชาต สำนักงานใหญ่ โดยรายได้ดังกล่าวจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือสังคมและสาธารณกุศลต่อไป

เอไอเอ ประเทศไทย นำโดย นางสาวรพีพร วงศ์ทองคำ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท แก่มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ภายใต้โครงการ "เอไอเอ เพื่อก้าวใหม่ ชีวิตใหม่ – AIA New Leg New Life" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต เลขาธิการมูลนิธิขาเทียม ฯ (ที่ 3 จากขวา) นายเกรียงฤทธิ์ สุขเจริญสิน กรรมการมูลนิธิขาเทียมฯ (ที่ 2 จากขวา) และรองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองเลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ (ขวาสุด) เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อร่วมสนับสนุนมูลนิธิขาเทียมฯ สำหรับใช้จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการผลิตขาเทียมให้แก่ผู้พิการยากไร้ทั่วประเทศ

โดยที่ผ่านมาเอไอเอ ประเทศไทย ได้ร่วมมือกับมูลนิธิขาเทียมฯ เพื่อมอบขาเทียมให้ผู้พิการไปแล้วกว่า 5,100 ข้าง นับเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ประชาชนผู้พิการทางขาได้มีโอกาสกลับมาดำเนินชีวิตตามปกติ รวมถึงสามารถกลับมาประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ ทั้งนี้ เอไอเอ ประเทศไทย พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลและตอบแทนสังคมไทย และสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น ตามคำมั่นสัญญา 'Healthier, Longer, Better Lives'

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL สานต่อโครงการ “ITEL I GIVE ส่งต่อคอมพิวเตอร์เพื่อน้องในพื้นที่ห่างไกล” บุกตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ส่งต่อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ให้แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไผ่ และ โรงเรียนบ้านด่านโง พร้อมสอนวิธีการใช้งานเบื้องต้น รวมถึงโปรแกรมสำคัญที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนได้นำไปใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาหาความรู้ต่อไป

บริษัทฯ ไม่เพียงให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจและสร้างสรรค์บริการที่มีคุณภาพเท่านั้น แต่เรายังรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ และเชื่อมั่นว่าการส่งต่อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คให้เด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล จะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาความเป็นอยู่ของเยาวชนไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในภายภาคหน้า

นางสาวปิยะสุดา แคว้นนนทรีย์ (ซ้าย) ผู้บริหารสูงสุด สายงานทรัพยากรบุคคล “เคทีซี หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนผู้บริหารและพนักงานมอบสิ่งของรับบริจาคจากกิจกรรม "เคลียร์บ้าน ได้บุญ ปลายปี" เพื่อโครงการ "เหลือ - ขอ" มูลนิธิบ้านนกขมิ้น โดยเปิดรับบริจาคสิ่งของเหลือใช้จากผู้บริหารและเพื่อนพนักงาน เช่น เสื้อกันหนาวมือสอง เสื้อผ้าเด็ก ผู้ใหญ่ กระเป๋าและรองเท้า เพื่อส่งต่อให้กับน้องๆ เด็กกำพร้า เด็กเร่ร่อน เด็กด้อยโอกาส และกลุ่มผู้เปราะบาง ที่มูลนิธิบ้านนกขมิ้น เนื่องในโอกาสวันเด็กพร้อมมอบอุปกรณ์การเรียน กล่องดินสอ ดินสอสี สมุดวาดเขียน ขนมและนม ให้กับทางมูลนิธิฯ โดยมีนายชัยรัตน์ มิดชิด (ขวา) ผู้จัดการฝ่ายระดมทุน มูลนิธิบ้านนกขมิ้น เป็นผู้รับมอบ ณ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น เขตบึงกุ่ม เมื่อเร็วๆ นี้

มูลนิธิบ้านนกขมิ้น ให้ความสำคัญกับคำว่า “ครอบครัว” เพราะว่าครอบครัว คือ รากฐานชีวิตของมนุษย์ทุกคน ซึ่งการเลี้ยงดู และสภาพแวดล้อม จะส่งผลต่อการเจริญเติบโต การพัฒนาบุคลิกภาพ นิสัยและความประพฤติของบุคคล มูลนิธิฯ จึงให้ความสำคัญและดูแลเด็กๆ โดยเติมเต็มครอบครัวใหม่ให้กับเด็ก และมีเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิบ้านนกขมิ้นที่เป็นคู่สามี-ภรรยา ทำหน้าที่เป็นพ่อแม่ให้กับเด็กๆ ในหนึ่งครอบครัวจะมีสมาชิกที่เป็นลูกประมาณ 10 คน ดูแลซึ่งกันและกันเหมือนกับครอบครัวทั่วไป เด็กทุกคนจะได้รับความรัก ความอบอุ่น การดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่อย่างใกล้ชิด ได้รับการอบรมสั่งสอนด้วยความรักและเด็กๆ จะได้รับโอกาสทางการศึกษา พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนกิจกรรมด้านอื่นๆ เช่น ดนตรี กีฬา เพื่อจะได้นำความรู้ความสามารถที่ได้รับ ไปต่อยอดเป็นอาชีพได้ในอนาคต และสามารถออกไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ

โครงการ “เหลือ-ขอ” โดย “ครูอ๊อด ขออาสา” เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันทำบุญ โดยขอรับบริจาคสิ่งของ อาทิ เสื้อผ้า หนังสือ รองเท้า เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า เพื่อเปลี่ยนเป็นค่าเทอมให้เด็กด้อยโอกาสในสังคม โดยสามารถนำมาส่งที่โครงการฯ หรือส่งทางไปรษณีย์ หรือแจ้งความประสงค์ให้มูลนิธิฯ ไปรับของบริจาคที่บ้านได้เช่นกัน

นางสาวชนิดาภา สุริยา (กลางซ้าย) ผู้บริหารสูงสุด สายงานบริการลูกค้าและสนับสนุนธุรกิจ “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนผู้บริหารและพนักงานเคทีซี มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ และคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สภาพดีพร้อมใช้งาน จำนวน 145 เครื่อง ให้แก่โรงเรียนในชนบท โดยมีนายพิเชษฐ เขาแก้ว (กลางขวา) ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านคลองบอน จังหวัดนครสวรรค์ ตัวแทนคณะครูอาจารย์รับมอบ ภายใต้กิจกรรม “เคทีซีส่งต่อคอมฯ จากพี่สู่น้อง” โดยในปี 2566 เคทีซีได้มอบคอมพิวเตอร์ รวมจำนวน 184 เครื่อง ให้กับ 6 โรงเรียน เพื่อจัดส่งคอมพิวเตอร์ให้กับอาจารย์และนักเรียนได้ใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนต่อไป ณ เคทีซี ทัช อาคารสมัชชาวาณิช 2 สุขุมวิท 33 เมื่อเร็วๆ นี้

สร้างประสบการณ์พัฒนาเด็กพิเศษทั้งร่างกายและจิตใจ พร้อมหนุนครอบครัวเป็นเซฟโซน

อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต โดย นางสาวนภา  ตรีรัตนาวงศ์(ที่สามจากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานธุรกิจประกันสุขภาพ นางสาวพัชรา ทวีชัยวัฒนะ(ที่สองจากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารงานลูกค้า ร่วมส่งมอบความสุขให้กับเด็กๆ ได้อิ่มท้อง ในโครงการ “ปันสุข เพื่อน้องอิ่ม” ทุกการรับกรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์จากลูกค้าจะถูกเปลี่ยนเป็นเงินบริจาค (บริษัทบริจาค 200 บาทต่อ 1 กรมธรรม์) ให้กับธนาคารอาหารออนไลน์ Cloud Food Bank มูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ เพื่อช่วยเปลี่ยนอาหารส่วนเกิน เป็นมื้ออาหารให้กับชุมชนที่ขาดแคลน และเป็นการช่วยสิ่งแวดล้อมจากการลดการใช้ทรัพยากรกระดาษอีกด้วย สามารถเปลี่ยนเป็นเงินบริจาคจำนวน 411,200 บาท โดยมี แสวง​ ขาวลา (กลาง)​ผู้จัดการอาวุโสฝั่งพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ มูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ เมื่อเร็วๆนี้

นำทีมพนักงานทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่บางกระเจ้า

บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ FWD ประกันชีวิต นำโดย อาสาสมัครพนักงาน ร่วมกับมูลนิธิจูเนียร์อะชีฟเม้นท์ ประเทศไทย หรือ JA Thailand ในฐานะครูพี่เลี้ยง ลงพื้นที่จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการเงินในโครงการ JA SparktheDream แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 จำนวน 243 คน ณ โรงเรียนชุมชนบึงบา ถนนเลียบคลองสิบ บ้านบึงบาพัฒนา ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี เพื่อส่งต่อความรู้ทางการเงิน ทักษะทางสังคม และทักษะการใช้ชีวิตที่จำเป็นพื้นฐานให้แก่น้องๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการเงินได้อย่างรอบคอบ ตลอดจนสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่ตัวเองและครอบครัว    

โครงการ JA SparktheDream นำเสนอความรู้ทางการเงินใน 3 บทเรียนหลัก ได้แก่ บทเรียนที่ 1) การหารายได้ การเก็บออม และการใช้จ่าย บทเรียนที่ 2) การวางแผนทางการเงิน บันทึกรายรับ รายจ่าย และบทเรียนที่ 3) แรงบันดาลใจและความมั่นคงทางการเงิน ผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบของเกมจำลองสถานการณ์ แบบทดสอบ และกิจกรรมประเภทต่างๆ โดยใช้เนื้อหาที่เข้าใจง่าย และออกแบบให้สามารถปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

X

Right Click

No right click