February 06, 2023

นายธีรวุธ ศุภพันธุ์ภิญโญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด

 

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ สานต่อ “โครงการปันน้ำปุ๋ยสู่เกษตรกร” เดินหน้าสู่ปีที่ 20 ปี หนุนเกษตรกรใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ยึดหลัก 3Rs “Reduce-Reuse-Recycle” โชว์ตัวเลขปันน้ำปุ๋ยให้เกษตรกร 1,336,711 ลูกบาศก์เมตร ตลอดปี 2564

 

คณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมมือกับ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จัดโครงการ Doctor Train นำศักยภาพด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการแพทย์ ของ สจล. ผนวกกับระบบรางรถไฟที่เข้าถึงทุกภูมิภาคทั่วประเทศของ รฟท. ออกให้บริการทางการแพทย์ในพื้นที่ห่างไกล ยกระดับบริการทางด้านสาธารณสุขให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน นำร่องพื้นที่แรกสถานีชุมพร ให้บริการตรวจโรคหัวใจ ตรวจคัดกรองจอประสาทตา และตรวจโรคทั่วไป โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเมื่อวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยตั้งเป้าตรวจวันละ 200 คน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พม.) และดีแทค ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการยกระดับขีดความสามารถของกลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองสู่ผู้ประกอบการออนไลน์ เผยคัดเลือกหมู่บ้านบนพื้นที่สูงที่มีผลิตภัณฑ์ชุมชนโดดเด่นนำร่องเข้ารับการอบรมโครงการ จำนวน 24 หมู่บ้าน ครอบคลุม 7 ชนเผ่าพื้นเมือง พัฒนาสู่ผู้ประกอบการมืออาชีพ หวังเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของราษฎรบนพื้นที่สูง และร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พร้อมตั้งเป้าครอบคลุมมากกว่า 20 กลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูงใน 3 ปี

มูลนิธิชัยพัฒนา ดีแทค และเนคเทค ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการวิจัยโรงเรือนเกษตรอัจฉริยะ กรณีศึกษาเห็ดหลินจือ ระยะที่ 2 ในโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงของมูลนิธิชัยพัฒนา ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่  นำเทคโนโลยี 5G พร้อม IoT และ Machine Leaning เดินหน้าพัฒนาการเกษตรแม่นยำต่อไป หลังประสบความสำเร็จเพาะเห็ดหลินจือในฤดูหนาวอุณหภูมิเลขตัวเดียวสำเร็จ มุ่งส่งเสริมให้เกษตรกรไทยให้สามารถนำเทคโนโลยีไปใช้ในการบริหารจัดการสำหรับการเพาะปลูกในโรงเรือน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

 

การีนา (ประเทศไทย) จับมือ insKru แพลตฟอร์มแบ่งปันไอเดียการสอนสำหรับคุณครูเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย จัดกิจกรรม Learning Arena สมรภูมิแห่งการเรียนรู้” ภายใต้โครงการ Garena Academy มุ่งจุดประกายคุณครูผสาน Gamification และ Game-based Learning เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้การเรียนการสอน ผ่านการแบ่งปันความรู้ เวิร์กช็อป และกิจกรรมการประกวดไอเดียการสอน เพื่อสร้างสนามทดลองให้คุณครูใช้กลไกของเกมเพิ่มความสนุก ประสิทธิภาพการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมในห้องเรียน 

นายกฤตย์ พัฒนเตชะ, Senior Director, Head of Garena Online (Thailand) กล่าวว่า “การีนาเชื่อว่าครูเป็นหัวใจสำคัญใน            การพัฒนาการศึกษาและการนำความรู้ไปสู่นักเรียน และเราเล็งเห็นว่าสามารถนำคอนเซ็ปต์ ‘กลไกเกม (Gamification)’ มาปรับใช้เพื่อสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ภายในห้องเรียนให้มีความสนุกและมีความหมายกับผู้เรียนมากยิ่งขึ้น เราจึงต่อยอดกิจกรรมจากโครงการ Garena Academy โดยการทำงานร่วมกับครูและบุคลากรทางการศึกษาภายใต้กิจกรรม ‘Learning Arena เปิดสมรภูมิการเล่นและเรียนรู้’ ที่เราจัดทำร่วมกับ insKru ซึ่งเป็นคอมมูนิตี้ของครูไทยไฟแรงและแพลตฟอร์มแบ่งปันไอเดียการสอนเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย โดยกิจกรรมนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้กลไกเกม (Gamification) มาปรับใช้ในบริบทการศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมของผู้เรียน และทำให้ห้องเรียนเป็นพื้นที่ที่สนุกสำหรับครูและผู้เรียน นอกจากนั้นเรายังหวังว่าไอเดียใหม่ ๆ และนวัตกรรมการเรียนการสอนจากกิจกรรมจะถูกแบ่งปันสู่เหล่าครูภายในคอมมูนิตี้กว่าแสนคนทั่วประเทศไทย และนำไปสู่การปรับใช้จริงในห้องเรียน” 

Learning Arena สมรภูมิแห่งการเล่นและเรียนรู้ สนับสนุนให้คุณครูได้มีพื้นที่ในการสร้างสรรค์และแลกเปลี่ยนความรู้ ไอเดีย และนวัตกรรมการสอนโดยใช้กลไกเกม (Gamification) หรือ Game-based learning ผ่าน 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่  

  1. คอนเทนต์แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการนำ Gamification และ Game-based Learning มาปรับใช้ในห้องเรียน ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี โดยมีการเข้าถึงคอนเทนต์กว่า 5 แสนครั้ง จากคุณครูทั่วประเทศ 
  1. กิจกรรมประกวดไอเดียการสอน เปิดโอกาสให้คุณครูได้เสนอไอเดียการสอนที่ใช้องค์ประกอบของเกมมาเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนรู้ของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น โดยมีคุณครูไฟแรงร่วมส่งไอเดียประกวดกว่า 250 ไอเดียจากทั่วประเทศ ทุกไอเดียล้วนเป็นแรงบันดาลใจชั้นดีที่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการขยายไอเดียเพิ่มเติมต่อไปไม่รู้จบ ซึ่งได้ถูกคัดเลือกอย่างเข้มข้นจนได้เป็น 15 ไอเดียที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ตัวอย่างเช่น
  • การนำองค์ประกอบต่าง ๆ ในบอร์ดเกมมาเชื่อมโยงเข้ากับเนื้อหาของวิชาต่าง ๆ ให้นักเรียนได้นำความรู้ที่ได้รับจากห้องเรียนมาทบทวนหรือขัดเกลาในการเล่นเกม พร้อมสอดแทรกเกร็ดความรู้ใหม่เพิ่มเติม เช่น ไอเดีย บอร์ดเกม “ทุกข์ของชาวนา” โดย คุณครูธนดล ส่งเจริญทรัพย์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนเข้าใจวรรณคดี “ทุกข์ของชาวนาในบทกวี” มากขึ้น โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงวิธีคิดและความยากลำบากของชาวนา ผ่านการเล่นบอร์ดเกมจำลองชีวิตของชาวนา และไอเดีย บอร์ดเกมไร้จุดจบ Possession Boardgame โดย คุณครูรัตติราช บุญมี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้หลากหลายวิชา เช่น วิชาสังคมศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย ผ่านการเล่น Possession บอร์ดเกมแนว Turn-based RPG
  • การเปิดโลกเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ผ่านเกม เช่น ไอเดีย สมรภูมิขยะหรรษา โดย คุณครูภัทราพร เดชพร จาก Facebook Page: Where something grows ชวนนักเรียนมาเรียนรู้เรื่องการแยกขยะประเภทต่าง ๆ พร้อมปลูกฝังจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ผ่านเกมล่าสมบัติ 
  1. กิจกรรมอบรมหรือเวิร์กช็อปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไอเดียการสอน ไม่ว่าจะเป็น “เล่นเกมยังไง ให้เป็นเรื่อง!” กิจกรรมพูดคุยสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความคิดเพื่อเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับเกมผ่านมุมมองของนักจิตวิทยา คุณครู และผู้ทำงานในวงการเกมตัวจริง “กิจกรรมห้อง-ครู-พัก” ที่เปิดพื้นที่ให้คุณครูได้มาทำความรู้จักกับองค์ประกอบและกลไกการทำงานของเกม วิธีการนำ Gamification หรือ Game-based Learning มาปรับใช้กับการเรียนการสอน การเปิดโลกอาชีพวงการเกมและอีสปอร์ต การถอดบทเรียนจากการเล่นเกม RoV รวมถึงการพูดคุยกับคุณครูเจ้าของไอเดียการสอนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประชันไอเดีย  

นางสาวชลิพา ดุลยากร Co-founder, insKru กล่าวว่า “แพลตฟอร์มของเรามีพื้นฐานมาจากความตั้งใจในการเปิดพื้นที่ให้คุณครูได้สร้างสรรค์คอนเทนต์และแบ่งปันไอเดียในการพัฒนาการเรียนการสอน ความร่วมมือกับการีนาในกิจกรรม Learning Arena นับเป็นการเชื่อมโลกของการศึกษาให้กว้างขึ้น ครอบคลุมไปถึงเรื่องของ Gamification และ Game-based Learning ซึ่งเป็นไอเดียที่สามารถนำไปต่อยอดได้จริง นอกจากจะสนุก ก็ทำให้นักเรียนสามารถโฟกัสและเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดการดำเนินกิจกรรม เราไม่เพียงเห็นศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ของคุณครู แต่ยังเห็นถึงพลังจากแรงบันดาลใจที่คุณครูอยากจะส่งต่อให้กับเพื่อนครูอีกกว่าแสนคนบนแพลตฟอร์มของเรา เพื่อนำไปใช้ต่อในห้องเรียนทั่วประเทศไทยอีกด้วย” 

สำหรับผู้ที่สนใจกิจกรรมใหม่ ๆ ของโครงการ Garena Academy สามารถติดตามได้จาก Facebook Page ของ Sea (ประเทศไทย) www.facebook.com/SeaTH.Official และศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ www.SeaAcademy.co แพลตฟอร์มที่รวบรวมความรู้หลากหลายด้านจากโครงการต่าง ๆ ของ Sea (ประเทศไทย) มีเนื้อหาครอบคลุม 3 ด้าน ได้แก่ การใช้อีคอมเมิร์ซและการทำธุรกิจในยุคออนไลน์ การเงินดิจิทัลและความปลอดภัย และทักษะสำหรับอาชีพในวงการเกมและอีสปอร์ต 

dtac Safe Internet เดินหน้าตอกย้ำจุดยืนในฐานะแบรนด์บุกเบิกประเด็นปัญหาไซเบอร์บูลลี่ จับมือกับสำนักพิมพ์แซลมอน ผนึกกำลัง 10 นักเขียนรุ่นใหม่ ถ่ายทอดเรื่องราวชวนคิดภายใต้ปมปัญหาไซเบอร์บูลลี่ที่ฝังอยู่ในบรรทัดฐานทางสังคม (social norm) กับหนังสือรวมเรื่องสั้นชิ้นล่าสุด “HARSHTAG #ให้ไซเบอร์บูลลี่จบที่รุ่นเรา” พร้อมจัดจำหน่ายในราคา 200 บาท ที่ร้านขายหนังสือชั้นนำ หรือสั่งซื้อออนไลน์ที่ Minimore: bit.ly/3aVLJDa

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยพนักงานนำสินจิตอาสา ผู้บริหาร ตัวแทน และชุมชนโดยรอบสำนักงานใหญ่

 

 

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมูลนิธิเอสซีจีส่งมอบอาคารที่พักคอยเพื่อประชาชน ณ สถาบันบำราศนราดูร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล บรรเทาปัญหาผู้ป่วยแออัดและรองรับประชาชนที่มาใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมยกระดับระบบสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตคนไทย โดยมีนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และนายแพทย์กิตติ์พงศ์ สัญชาตวิรุณห์ ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร ร่วมรับมอบจากนายยุทธนา เจียมตระการ กรรมการมูลนิธิเอสซีจี และ นางสาวอารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ  สร้างแรงบันดาลใจพนักงาน ปั้นโครงการเพื่อสร้างประโยชน์สู่สังคมและชุมชน จัดประกวดรางวัล CPF–ยั่งยืนได้ด้วยมือเรา (CPF-Sustainability in Action  Awards 2022) รอบ CSR Pitching Contest #1/2022 คัด 6 โครงการไฮไลท์ ต่อยอดสู่การปฏิบัติและเป็นต้นแบบโครงการที่ดี  ตามกลยุทธ์ CPF 2030 Sustainability in Action ตอกย้ำ 3 เสาหลักสู่ความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดิน น้ำ ป่า คงอยู่ 

X

Right Click

No right click