B-School

หากกล่าวถึงความเก๋า และความเป็นตำนานการก่อเกิดโรงเรียนบริหารธุรกิจในประเทศไทยขึ้นเมื่อใด นั่นคือการกำลังกล่าวถึง คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า
ณ ตอนนี้ยังไม่มีแม้ผู้ใดจะล่วงรู้หรือบอกได้ว่า Covid-19 จะสิ้นสุดการแพร่ระบาดลงตอนไหน แต่สิ่งที่ปรากฏให้มองเห็นและเป็นที่รับรู้กันอยู่ คือผลกระทบ
ทุกวันนี้ Digital Disruption ได้สร้างคลื่นยักษ์แห่งความเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจ ซึ่งแนวคลื่นได้เข้ากระทบกับหลากสาขาอาชีพ “วิชาชีพบัญชี”
หากพูดถึงหลักสูตรระดับปริญญาโทและเอกภายในประเทศ เรามักคุ้นเคยกับการเรียนที่เน้นความเชี่ยวชาญหรือเฉพาะด้านสาขานั้นๆ เพื่อผลิตบุคลากรให้ตรงตามความต้องการของตลาดงาน
ที่นี่สิ่งที่เราสอนไม่เพียงแต่ความเป็นเลิศทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการคิดแก้ปัญหาในแต่ละเรื่องของการบริหารธุรกิจเท่านั้น แต่สิ่งสำคัญที่ทาง SBC ต้องการเน้นเป็นพิเศษคือทักษะการใช้ชีวิต (Life Skills)
เปิดใจ ดร.ปฏิมา รุ่งเรือง กับบทบาท ผู้อำนวยการ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หรือ MBA ของวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก (Southeast…
ในความเป็น “สถาบันการศึกษาในพื้นที่” อันดับต้นๆ ของคนทำงาน ที่ต้องการปรับวุฒิและยกระดับการศึกษา
ในภาวะของ VUCA world ที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาททำให้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดความท้าทายใหม่อยู่ตลอดเวลา Disruptive Technology
ปัจจุบันเราอยู่ในยุคสมัยที่เทคโนโลยีมีการพัฒนาและก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ซึ่งหมายความว่า ธุรกิจที่ไม่ปรับตัวตอบรับกับเทคโนโลยี อาจสูญเสียความสามารถในการแข่งขันและโอกาสในการอยู่รอดต่อไป
ธุรกิจในยุคปัจจุบันแตกต่างจากที่เคยเป็นมาด้วยอานุภาพของเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทเพิ่มขึ้น รูปแบบการใช้ชีวิตรูปแบบการทำธุรกิจใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น
X

Right Click

No right click